Advertisement

De procesmanager – een lastige weg naar een vloeiende cliëntenstroom

  • Roelof Ettema

Samenvatting

Wanneer men de eigen organisatie aan een buitenstaander toelicht, dan zal dat veelal gaan aan de hand van het organigram; de verticale organisatie. Zelden wordt een organisatie beschreven in termen van processtromen, de horizontale organisatie (Dorr, 2007). In gezondheidszorg- en welzijnsorganisaties wordt bij processtromen de cliënt gevolgd. Om tot een goede dienstverlening te komen is betrokkenheid van alle belanghebbende professionals noodzakelijk. Echter, men is vooral gewend te denken aan organisaties als organisatieonderdelen, afdelingen, functies en taken. Deze bevelsstructuur zit diep in ons denken verankerd.

Literatuur

  1. Ahaus, C.T.B. & Diepman, F. (2005). Balanced scorecard & INK-managementmodel. Deventer: Kluwer.Google Scholar
  2. Dorr, D. (2007). Presteren met processen. Deventer: Kluwer.Google Scholar
  3. Goldratt, E.M. (2007). Het doel. Baarn: Het Spectrum.Google Scholar
  4. Goldratt, E.M. (1999). Het is geen toeval. Baarn: Het Spectrum.Google Scholar
  5. Hardjono, T. & Bakker, R. (2007). Management van processen. Identificeren, besturen, beheersen en vernieuwen. Deventer: Kluwer.Google Scholar
  6. Juran, J.M. & Godfrey, A.B. (1999). Juran’s Quality Handbook. Fifth revised edition. McGraw-Hill Education-Europe.Google Scholar
  7. Taylor, F.W. (1911/1972). Scientific management. New York/London.Google Scholar
  8. Weber, M. (1921/1968). Max Weber on Law in Economy and Society. Max Rheinstein (ed.). New York: Simon and Schuster.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2009

Authors and Affiliations

  • Roelof Ettema

There are no affiliations available

Personalised recommendations