Advertisement

De productmanager – voorbereid zijn op marktwerking

  • Roelof Ettema

Samenvatting

Materiële en immateriële producten zoals diensten probeert men zo veel mogelijk tegen vooraf afgesproken voorwaarden steeds weer met dezelfde kwaliteit te leveren. Bij een immaterieel product, zoals zorg, behandeling of begeleiding, is voorraadvorming niet mogelijk. In de meeste gevallen is zonder medewerking van de cliënt of patiënt geen dienstverlening mogelijk en komt het immateriële product niet tot stand. Een belangrijke overeenstemming tussen het materiële en het immateriële product is dat de zorgtrajectontwerper, net als een ingenieur voor de productie van een materieel product, de specificaties vaststelt waaraan het product moet voldoen. De zorgtrajectontwerper raadpleegt hiertoe de professionals die de zorg, behandeling of begeleiding leveren of hebben voorgesteld. Diensten en producten dienen ter invulling van de behoefte van de cliënt. In een organisatie gebeurt dit op grote schaal, waardoor de ontwikkeling van een dienst of product dient plaats te vinden in de context van de bedrijfsvoering van de organisatie. Een discipline die zich daar bij uitstek mee bezighoudt is marketing. Hoewel deze discipline vooral geassocieerd wordt met de profitsector, houdt marketing zich bezig met allerlei functies die voor een non-profitorganisatie ook van levensbelang zijn, te weten: Product, Prijs, Promotie, Plaats en Personeel.

Literatuur

  1. Bekkers, M., Beltman, R. & Brees, K. (2007). Klant in zicht. Marketing voor not-for-profit organisaties. Den Haag: Academic Service.Google Scholar
  2. Groot, T.L.C.M. & Helden, G.J. van (2007). Financieel management van non-profitorganisaties. Groningen: Wolters Noordhoff.Google Scholar
  3. Jansen, M., Kuiper, M. de. Ettema, R. & Sande, R. van de (2007). De Expertverpleegkundige. Basisprincipes voor Advanced Nursing Practice. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
  4. Jongbloed, F. (2007). Perspectiefvol businessplan. Utrecht: Het Spectrum.Google Scholar
  5. Kottler, P. & Keller, K.L. (2009). Marketing Management. London: Pearson Prentice Hall.Google Scholar
  6. Porter, M. (1998). Competetive Strategy. Techniques for Analyzing Industries and Competitors. New York: Simon & Schuster Ltd.Google Scholar
  7. Rustenburg, G., Gouw, T. de, Geus, A.W. de, Smal, J.C.A. & Buurman, R.H. (2007). Strategische en operationele marketingplanning – kernstof B (4e druk). Groningen: Wolters Noordhoff.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2009

Authors and Affiliations

  • Roelof Ettema

There are no affiliations available

Personalised recommendations