Advertisement

De projectmanager – resultaatgericht verbeteren, eerherstel van het bevel

  • Roelof Ettema

Samenvatting

Routinematig handelen, zoals daar binnen processen van dienstverlening naar wordt gestreefd, biedt de zekerheid van een standaardoutput van een redelijk zeker niveau. Het biedt de medewerkers die in het proces werken veiligheid. Medewerkers en cliënten kunnen ervan op aan dat de activiteiten die men uitvoert zullen leiden tot het verwachte resultaat. Niet over iedere handeling hoeft tot op ontwerpniveau van de dienstverlening te worden nagedacht. Men gebruikt de bestaande structuren die op het routinematige handelen zijn ingericht. Routinematig handelen is daarom efficiënt.

Literatuur

  1. Bos, J. & Harting, E. (2006). Projectmatig creëren 2.0. Schiedam: Scriptum Books.Google Scholar
  2. Groote, G., Hugenholtz-Sasse, C. & Klaassen, D. et al. (2008). Projecten leiden. Methoden en technieken voor projectmatig werken. Baarn: Het Spectrum.Google Scholar
  3. Grit, R. (2008). Projectmanagement. Groningen/ houten: Wolters-Noordhoff.Google Scholar
  4. Goldratt, E.M. (2007). De zwakste schakel. Baarn: Het Spectrum.Google Scholar
  5. Ofman, D. (2006) Bezieling en kwaliteit in organisaties. utrecht: ServiceGoogle Scholar
  6. Wijnen, G. & Storm, P. (2007). Projectmatig werken. Baarn: Het Spectrum.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2009

Authors and Affiliations

  • Roelof Ettema

There are no affiliations available

Personalised recommendations