Advertisement

6 Zelfzorg en mantelzorg in sociologisch perspectief

  • Jan Stapel
  • Rob Keukens
Chapter

Samenvatting

In 1977 verscheen Het verschijnsel zorg. Een inleiding tot de zorgkunde van Hattinga Verschure. Deze publicatie was een van de eerste in Nederland waarin het verschijnsel zorg uitgebreid werd beschreven. Hier ligt het startpunt van een theoretische onderbouwing van het begrip zorg in al zijn aspecten.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2009

Authors and Affiliations

  • Jan Stapel
  • Rob Keukens

There are no affiliations available

Personalised recommendations