Advertisement

2 Mensen zijn op elkaar gericht: interactie

  • Jan Stapel
  • Rob Keukens

Samenvatting

Het eerste aspect van het sociale heeft te maken met het feit dat mensen op elkaar gericht zijn. Het begrip interactie duidt daarop. Vanuit een beschrijving van dat begrip komen hier allerlei verwante begrippen aan de orde zoals identiteit, collectieve definitie van de situatie, referentiekader en etikettering en stigmatisering.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2009

Authors and Affiliations

  • Jan Stapel
  • Rob Keukens

There are no affiliations available

Personalised recommendations