Advertisement

9 Positie en rol van de zorgvrager

  • Jan Stapel
  • Rob Keukens

Samenvatting

Het hoort bij de professionalisering van het verpleegkundig beroep om een eigen begrippenkader te ontwikkelen waarmee de verpleegkundige werkelijkheid beschreven kan worden.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2009

Authors and Affiliations

  • Jan Stapel
  • Rob Keukens

There are no affiliations available

Personalised recommendations