Advertisement

Leren

  • Jette van der Hoeven

Abstract

Leren is een actief proces. De student maar ook de leercoach kunnen dat alleen zelf doen. Je kunt echter wel meer uit je leren halen als je samen leert met anderen. Studenten gaan samen leren met medestudenten. Leercoaches kunnen samen leren met medeleercoaches. Zij volgen dezelfde weg als de student. In hoofdstuk 6 wordt ingegaan op samenwerkend leren. In dit hoofdstuk wordt de organisatie van leren beschreven. Daarnaast wordt kort het leren toegelicht door middel van het gebruiken van leervaardigheden. Leervaardigheden worden verder toegelicht in hoofdstuk 5 bij de leercyclus.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2009

Authors and Affiliations

  • Jette van der Hoeven

There are no affiliations available

Personalised recommendations