Advertisement

Hoofdstuk 9 De beroepshouding en het zorgverleningsproces; belevingen van verpleegkundigen en zorgvragers

  • H.M. de Vocht
  • J.H.J. de Jong

Samenvatting

“Ze kon goed leren, hard werken en wilde graag in de verpleging… helaas lukte het in de praktijk helemaal niet. Ze kon op een of andere manier niet goed inschatten hoe je je als hulpverlener moet opstellen ten opzichte van de zorgvrager binnen het zorgverleningsproces.” Deze toelichting op een praktijkbeoordeling illustreert overduidelijk dat het niet eenvoudig is exact aan te geven wat er soms schort aan de ‘houdingsaspecten’ en hoe dit tekort ontstaat. Een beroepshouding is niet even ‘aan te leren’ of slechts een kwestie van ‘aanvoelen’ of een zaak van ‘de opvoeding’. Dit geldt ook voor het nemen van ethische beslissingen, omgaan met stress en met patiëntenleed. In dit hoofdstuk wordt een aanzet gegeven voor het leren hanteren van deze aspecten van de verpleegkundige beroepsuitoefening.

Copyright information

© Bohn Stafleu Van Loghum, Houten 1999

Authors and Affiliations

  • H.M. de Vocht
  • J.H.J. de Jong

There are no affiliations available

Personalised recommendations