Advertisement

Hoofdstuk 3 Stromingen en scholen in de psychologie

  • H.M. de Vocht
  • J.H.J. de Jong

Samenvatting

“De geschiedenis zegt veel over het heden en de toekomst en het is daarom van belang deze te kennen. De hedendaagse opvattingen komen voort uit de verschillende manieren waarop we kunnen kijken naar menselijk gedrag en dat zijn er nog al wat…”

In dit hoofdstuk zullen we met steeds verschillende brillen op kijken naar menselijk gedrag en proberen daarvan iets te begrijpen. Deze stromingen zijn van groot belang voor verpleegkundigen omdat zij te maken krijgen met verschillende soorten afwijkend gedrag. De manier waarop we met die afwijkingen omgaan of de soort therapie die wordt voorgeschreven hangt direct samen met de scholen en stromingen in de psychologie. Het is dus niet alleen interessant maar ook pure noodzaak daarvan als verpleegkundige iets af te weten.

Copyright information

© Bohn Stafleu Van Loghum, Houten 1999

Authors and Affiliations

  • H.M. de Vocht
  • J.H.J. de Jong

There are no affiliations available

Personalised recommendations