Advertisement

Hoofdstuk 2 Psychologie: een inleiding

  • H.M. de Vocht
  • J.H.J. de Jong

Samenvatting

“Psychologie is de anatomie en fysiologie van de geest, van het gedrag en is daarom net zo’n belangrijk vak voor de verpleegkundige als…” is een veelgehoorde uitspraak over het belang van deze wetenschap voor het kunnen begrijpen van en juist kunnen inspelen op menselijk gedrag. Interacties in verpleegsituaties omvatten het kunnen reageren op mensen en menselijk gedrag, het kunnen communiceren met en het kunnen ondersteunen van mensen die zorg en aandacht behoeven. Niet alleen zorgsituaties zijn daarbij voor de verpleegkundige van belang, ook de interacties met collega’s, andere disciplines, boven- en ondergeschikten. De psychologie draagt belangrijke bouwstenen aan om ‘te leren je te gedragen’.

Copyright information

© Bohn Stafleu Van Loghum, Houten 1999

Authors and Affiliations

  • H.M. de Vocht
  • J.H.J. de Jong

There are no affiliations available

Personalised recommendations