Advertisement

Hoofdstuk 12 Omgaan met specifieke zorgvragen

  • H.M. de Vocht
  • J.H.J. de Jong

Samenvatting

“Ik was bang, wist allemaal niet wat er met me gebeurde en toen zeiden ze nog dat ik rustig moest blijven… ja, en toen werd ik zo kwaad, zo ken ik mezelf niet eens!” Na een plotselinge opname of rondom een spannende ingreep ontstaan allerlei psychosociale reacties van de zorgvrager of zijn naasten. De verpleegkundige moet daarmee goed omgaan omdat anders een versterking van die psychosociale reacties kan optreden.

In dit boofdstuk bespreken we een aantal veelvoorkomende psychosociale reacties en geven we aan hoe je daarmee adeqnaat kunt omgaan. Vanzelfsprekend is elke verpleegsituatie verschillend en is het van belang steeds rekening te houden met de specifieke kenmerken van de situatie (ziektebeeld, behandeling, prognose, eerdere ervaringen, enz.). Deze leerstof zal in de specifieke verpleegkunde opnieuw aan de orde komen.

Copyright information

© Bohn Stafleu Van Loghum, Houten 1999

Authors and Affiliations

  • H.M. de Vocht
  • J.H.J. de Jong

There are no affiliations available

Personalised recommendations