Advertisement

Hoofdstuk 1 Filosofie en antropologie

  • H.M. de Vocht
  • J.H.J. de Jong

Samenvatting

“Ach, waarom zullen we verpleegkundigen opzadelen met zulke vage en moeilijke onderwerpen als filosofie en antropologie?” Dat was een vraag tijdens de discussies over inhoud van leerstof en grenzen voor de diverse kwalificatieniveaus in het nieuwe stelsel. Een discussie volgde en op inhoudelijke gronden werd gesteld dat het voor de verpleegkundige van belang is tenminste te weten dat deze wetenschapsgebieden bestaan en wat ze globaal inhouden. Met deze korte schetsen wordt in dit hoofdstuk een referentiekader aangegeven, waarop men later bij verdere studie van bepaalde aspecten van de beroepsuitoefening zoals theorievorming, verplegingswetenschap en methodiekontwikkeling kan terugkomen.

Copyright information

© Bohn Stafleu Van Loghum, Houten 1999

Authors and Affiliations

  • H.M. de Vocht
  • J.H.J. de Jong

There are no affiliations available

Personalised recommendations