Advertisement

Variantieanalyse

  • Frans W. Siero
  • Mark Huisman
  • Henk A.L. Kiers

Bovenstaande tekst is een bewerking van een samenvatting in een artikel van Wegener, Petty en Klein (1994). Zij plaatsten personen in verschillende stemmingcondities en onderzochten vervolgens of men, afhankelijk van de conditie waarin men zat, verschillend reageerde. De analysetechniek die in dit hoofdstuk centraal staat, variantieanalyse (ANOVA), is gericht op het analyseren van dit type gegevens. De vraag is dan of verschillen tussen gemiddelden binnen bepaalde condities kunnen worden teruggevoerd op de achterliggende onafhankelijke variabele(n), vaak factor(en) genoemd, waarvan die condities operationalisaties zijn.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  • Frans W. Siero
  • Mark Huisman
  • Henk A.L. Kiers

There are no affiliations available

Personalised recommendations