Advertisement

Logistische regressie

  • Frans W. Siero
  • Mark Huisman
  • Henk A.L. Kiers

In regressieanalyse wordt verondersteld dat zowel de afhankelijke variabele (responsvariabele) als de onafhankelijke variabelen (verklarende variabelen) continue variabelen zijn. In empirisch onderzoek komt het echter vaak voor dat variabelen categorisch zijn. Deze variabelen plaatsen individuen in een bepaalde groep of categorie in plaats van dat de individuen gescoord worden op een continue schaal. De vraag rijst nu of deze categorische variabelen ook in een regressieanalyse gebruikt mogen worden. Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van twee dingen: 1) gaat het om categorische afhankelijke of categorische onafhankelijke variabelen (of beide), en 2) om welk type categorische variabele gaat het? We beginnen met het laatste punt.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  • Frans W. Siero
  • Mark Huisman
  • Henk A.L. Kiers

There are no affiliations available

Personalised recommendations