Advertisement

Assumpties en generalisatie

  • Frans W. Siero
  • Mark Huisman
  • Henk A.L. Kiers
Elke statistische analysetechniek is gebaseerd op een aantal aannames. Om gerechtvaardigde conclusies te kunnen trekken uit de resultaten van een analyse over de populatie waaruit de steekproef getrokken is, is het nodig dat aan deze aannames voldaan is. De belangrijkste assumpties in regressieanalyse zijn:
  • De steekproef bestaat uit onafhankelijke waarnemingen.

  • Er is sprake van een lineair model, dat wil zeggen dat er een lineair verband is tussen de afhankelijke en de onafhankelijke variabelen.

  • De variantie van de residuen is gelijk voor alle mogelijke waarden van de onafhankelijke variabelen (constante variantie of homoscedasticiteit).

  • De residuen zijn normaal verdeeld.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  • Frans W. Siero
  • Mark Huisman
  • Henk A.L. Kiers

There are no affiliations available

Personalised recommendations