Advertisement

Samenhang tussen variabelen

  • Frans W. Siero
  • Mark Huisman
  • Henk A.L. Kiers

Analysetechnieken zoals multipele regressie en variantieanalyse richten zich vaak op samenhang tussen meer dan twee variabelen. Voor een correcte evaluatie en interpretatie van deze complexe uitkomsten is inzicht in de eenop- een-relaties tussen variabelen onontbeerlijk. Bepaalde variabelen zouden bijvoorbeeld bijna hetzelfde kunnen meten en daarom beter vervangen kunnen worden door een van beide variabelen of door een combinatie van beide variabelen (multicollineariteit: zie hoofdstuk 2, Multipele regressieanalyse). Inspectie van relaties tussen paren van variabelen zou aan het licht kunnen brengen dat de relatie niet rechtlijnig maar kromlijnig is, wat in strijd is met de veronderstelde rechtlijnigheid van relaties binnen bepaalde analysetechnieken (zie hoofdstuk 3, Assumpties en generalisatie). In dit eerste hoofdstuk starten we daarom met onderwerpen die van nut zijn bij het onderzoeken van relaties tussen twee variabelen, zoals spreidingsdiagrammen, enkelvoudige regressie en correlatie.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  • Frans W. Siero
  • Mark Huisman
  • Henk A.L. Kiers

There are no affiliations available

Personalised recommendations