Advertisement

Onderzoek en beeldende therapie

 • Celine Schweizer
 • Jacqueline de Bruyn
 • Suzanne Haeyen
 • Bert Henskens
 • Henriette Visser
 • Marijke Rutten-Saris
Part of the Methodisch Werken book series (MET)

Beeldend therapeuten in Nederland hebben in het algemeen een hboopleiding en zijn echte praktijkmensen. De praktijk van de beeldend therapeut is echter een complex geheel van belangen die om veel nuancering en uitwerking vragen. Een cliënt heeft als eerste doel zo goed en zo snel mogelijk weer zelfredzaam, gelukkiger of beter worden. Een professional heeft als centraal doel meer te weten over hoe kwalitatief goed, ‘effectief’, ‘juist’ en ‘waardevol’ te handelen. Een verzekeraar heeft als eerste doel meer te weten over efficieënt en effectief werken. Een goed algemeen kader en beheersbare kosten zijn van groot belang.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. Abma, T. & Widdershoven, G. (2006). Responsieve methodologie. Amsterdam: Uitgeverij Lemma.Google Scholar
 2. Baarda, D., Teunissen, J. & Goede, M. de (1995). Basisboek kivalitatief onderzoek. Houten: Uitgeverij Stenfert Kroese.Google Scholar
 3. Bogdorf, H. (2005). Het debat over onderzoek in de kunsten (Lezing).Google Scholar
 4. Dijsterhuis, A. (2007). Het slimme onbeiuuste. Amsterdam: Uitgeverij Bert Bakker.Google Scholar
 5. Gilroy, A. (2006). Art therapy, research and evidence based practice. Londen: Sage.Google Scholar
 6. Goffmann, E. (1986). Frame analysis. Essay on the organisation of experience. Cambridge: Cambridge University Press.Google Scholar
 7. Houten, D. van (2006). Kennissoorten voor Dialogische verbindingen in de sociale sector (Lezing). Universiteit voor Humanistiek.Google Scholar
 8. Hutschemaekers, G., Tiemens, B. & Kalff, A. (2006). Weg van prqfessionalisering Wolfheze: Uitgeverij Gelderse Roos.Google Scholar
 9. Kalff, H. & Beer, J. de (2004). Logopedisch handelen gebaseerd op luetenschappelijke evidentie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 10. Keller, P. (2006). Decubitus. (Proefschrift). Utrecht: Universiteit van Utrecht. Is te downloaden via internet.Google Scholar
 11. Kranz, B. (2006). Interventies van vaktherapeuten (Interne uitgave). Arnhem/Nijmegen: Hogeschool Arnhem/Nijmegen.Google Scholar
 12. Kuiper, C. (2004). Evidence based practice voor paramedici. Den Haag: Uitgeverij Lemma.Google Scholar
 13. Kuiper, C. (2007). The eventmaker Den Haag: Uitgeverij Lemma.Google Scholar
 14. Kuhn, T. (1962). The structure of scientific revolutions. Chicago: Chicago University Press.Google Scholar
 15. Kwakman, K. (2003). Anders Ieren beter uierken. Nijmegen: Hogeschool Arnhem/Nijmegen.Google Scholar
 16. Laan, G. van der (1996). Leren van gevallen. Amsterdam: SWP Uitgeverij.Google Scholar
 17. Laan, G. van der (2003). De professional als expert in practice based evidence. Sociale Interventie, 12.Google Scholar
 18. Maso, I. e.a. (2004). De rijkdom van ervaringen. Den Haag: Uitgeverij Lemma.Google Scholar
 19. Maso I. & Smaling, A. (1998). Kivalitatief onderzoek. Amsterdam: Boom.Google Scholar
 20. McNiff, S. (1998). Art Based Research. Philadelphia/Londen: Jessica Kingsley Publishers.Google Scholar
 21. Polanyi, M. (1998). Personal knowledge, Towards a postmodern critical philosophy. Londen: Routledge.Google Scholar
 22. Polanyi, M. (1967). The tacit dimension. New York: Doubleday.Google Scholar
 23. Rutten-Saris, M. (2002). De RS-index. Eigen beheer. www.EBL.com
 24. Sacket, D. L. e.a. (1996). Evidence based medicine, what it is and what it isn’t. British Medical Journal, 321, 71–72.Google Scholar
 25. Smeijsters, H. (2008). Handboek Creatieve Therapie (3e ed.). Bussum: Uitgeverij Coutinho.Google Scholar
 26. Smeijsters, H. (2008). De kunsten van het Ieven. Diemen: Veen.Google Scholar
 27. Smeijsters, H. (red.). (2005). Praktijkonderzoek in vaktherapie. Bussum: Uitgeverij Coutinho.Google Scholar
 28. Smeijsters, H. (2008). Onderzoek in de praktijk en practice based evidence in de Ierende organisatie. Heerlen: artikel ter inzage verleend door auteur.Google Scholar
 29. Swaans Joha, D. & Hox, J. (1989). Praktijkgericht onderzoek. Amersfoort/Leuven: Uitgeverij Acco.Google Scholar
 30. Tromp, C. (2004). Breedbeeld tuetenschap. Utrecht: Uitgeverij Van Arkel.Google Scholar
 31. Yperen, T. van & Veerman, J. (eds.). (2007). Zicht op ejfertiwteit, Bronnenboek voor praktijkgestuurd ejfertonderzoek in de jeugdzorg deel 1/3. Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn; www.nizw.nl.
 32. Wester, F. (1995). Strategieën voor kiualitatief onderzoek. Bussum: Coutinho.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

 • Celine Schweizer
 • Jacqueline de Bruyn
 • Suzanne Haeyen
 • Bert Henskens
 • Henriette Visser
 • Marijke Rutten-Saris

There are no affiliations available

Personalised recommendations