Advertisement

De beeldend therapeut in de organisatie

 • Celine Schweizer
 • Jacqueline de Bruyn
 • Suzanne Haeyen
 • Bert Henskens
 • Henriette Visser
 • Marijke Rutten-Saris
Part of the Methodisch Werken book series (MET)

Beeldend therapeuten werken in verschillende organisatievormen. Veel beeldend therapeuten werken in de geestelijke gezondheidszorg, de ggz, of in net onderwijs, een eigen praktijk of een ander werkveld. In de ggz hebben de laatste jaren veel vernieuwingen plaatsgevonden die gevolgen hebben voor de positie in de instelling van de beeldend therapeut. Deze krijgt steeds vaker te maken met meerdere doelgroe-pen op meerdere afdelingen en dus met mogelijk andere visies, verschillende teams en verschillende vraagstellingen.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. Beek, J. L. M. van der (1992). Het inzagerecht, een nadere afweging. Medisch Contact, 47, 1234–1236.Google Scholar
 2. Beelen, F., Oelers, M. & Muller, S. (1989). Interactief. Deventer: Van Loghum Slaterus.Google Scholar
 3. Berman, A. (1994). De strijd om een eigen plek. Een inleiding in organisatiestructuren en culturen. Tijdschrijt voor Kreatieve Therapie, 13(4), 107–111.Google Scholar
 4. Berman, A. (1998). Perspectief voor creatieve therapie!? Tijdschrijt voor Kreatieve Therapie, 2, 20–23.Google Scholar
 5. Bil, P. de (2005). Observeren, registreren, rapporteren en interpreteren. Soest: Nelissen.Google Scholar
 6. Bitter, M. (2006). Knowledge elititation support Jor virtual multi-expertise teams, pp 134–141. Washington DC: American Psychiatric Association.Google Scholar
 7. Blokland-Vos, J., Giinther, G., Mook, C. van (2008). Je vak in schema’s. Ttjdschrtft voor vaktherapie, 2.Google Scholar
 8. Bolscher, A. M. E. & Wijkstra, J. (1993). Inzagerecht en teambehandeling in de psychiatric. Tijdschrijt voor Gezondheidsrecht, 189–95.Google Scholar
 9. Born, J.van der (2001). Dagbesteding, meer dan tijdsbesteding, zoeken naar betekenis. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 10. Broeck, E. van den (2007). Vooronderzoek naar de mogelijkheden van samenwerking tussen Bijzondere Jeugdzorg en Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Gefinancierd door Cera-foundation. Opdracht aan OSBJvzw.Google Scholar
 11. Bruyn, E.E.J, de e.a. (2003). De diagnostische cyclus. Een praktijkleer. Leuven/Voorburg: Acco.Google Scholar
 12. Coördinatie Orgaan Nascholingen en Opleiding in de Gezondheidszorg. (2000). Adviesnota voor de minister over de beroepenstructuur dat een transparante en doelmatige verdeling tussen de in de GGZ werkzame beroepen beoogt. Utrecht: Auteur.Google Scholar
 13. Drieschner, K. & Pioch, A. (2001). Een pragmatische benadering ter ontwikkeling van modules. Tijdschnjt voor creatieve therapie, 4.Google Scholar
 14. Drieschner, K. (2002). Het ontwikkelen van creatief therapeutische producten. Tijdschrift voor creatieve therapie, 1.Google Scholar
 15. Federatie Vaktherapeutische Beroepen (2008). Projiel van de vaktherapeutische beroepen. Utrecht: FVB.Google Scholar
 16. Federatie Vaktherapeutische Beroepen. (2008). Projiel van de vaktherapeutische beroepen. Utrecht.Google Scholar
 17. GGNet (2003). Interne uitgave. Vakgroep CT/PMT.Google Scholar
 18. Graamans, J. (2002). Verschillen en overeenkomsten tussen arbeids-, bezigheids- en kreatieve therapie. Tijdschnjt voor Creatieve therapie, 3, 20–24.Google Scholar
 19. Haeyen, S. (2007). Niet uitleven maar beleven. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 20. Hattum, M. van & Hutschemaekers, G. (2000). Vakiuerk. Producttuperingen van vakthera- peuten voor het programma stemmingsstoornissen. Utrecht: Trimbos-instituut.Google Scholar
 21. Hellendoorn, J., Groothoff, E., Mostert, P. & Harinck, F. (1986). Beeldcommunicatie, een vorm van kinderpsuchotherapie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 22. Hellendoorn, J. (red.) (1988). Therapie kind en spel. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 23. Hutschemaekers, G. & Neijmeijer, L. (1998). Beroepen in beweging. Prqfessionalisering en grenzen van de multidisciplinaire GGZ. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 24. Janson, E., Rijssen, J. van & Nijenhuis, D. (2006). Winst of verlies? DBC voor vakthe- rapeuten. Tijdschnjt voor vaktherapie, 1.Google Scholar
 25. Jonghe, F., Janssen, R. & Rijnierse, P. (1987,19883,1988b). Uitzicht op inzicht I, II, III. Tijdschrift voor psychotherapie.Google Scholar
 26. Klijn, W. & Scheler-Dikkers, S. (2006). Waar tuoorden tekort schieten. Leuven: Acco.Google Scholar
 27. Koerselman, G. F.(1988). Inzagerecht: een psychiatrisch probleem of een probleem van psychiaters?. Medisch Contact, 43, 854–855.Google Scholar
 28. Laming, C. (2002). Activiteitenmethodiek voor agogische beroepen. Baarn: HB.Google Scholar
 29. Lange, J. de (2005). Terug naar Heiloo. Tijdschrift voor vaktherapie, 2.Google Scholar
 30. Legemaate, J. (1986). Het inzagerecht in de psychiatric. Maandblad voor geestelijke Volks- gezondheid, 11, 1109–22.Google Scholar
 31. Lommel, A. B. van & Veen, E. B. van (red.) (1999). De WGBO. De betekenis voor de hulp- verleners in de gezondheidszorg. Lelystad: Koninklijke Vermande.Google Scholar
 32. Lubbers, R. (1988). Psychotherapie door beeld- en begripsvorming. Nijmegen: Dekker & Van de Vegt.Google Scholar
 33. Nederlandse Vereniging voor Beeldende therapie (2007). Folder Beeldende Therapie. Utrecht: NVBT.Google Scholar
 34. Nederlandse Vereniging voor Kreatieve therapie (2000). Folder tuintherapie. Hilversum: NVKT.Google Scholar
 35. Neijmeijer, L., Wijgert, J. van de & Hutschemaekers, G. (1996). Beroep: vaktherapeut/ begeleider. Utrecht: NcGv.Google Scholar
 36. NVCT (1999), Beroepsprofiel creatief therapeut beeldend, Utrecht.Google Scholar
 37. NVCT (1999), Beroepsprofiel creatief therapeut dans, Utrecht.Google Scholar
 38. NVCT (1999), Beroepsprofiel drama therapeut Utrecht.Google Scholar
 39. NVCT (1999), Beroepsprofiel muziektherapeut, Utrecht.Google Scholar
 40. Pieters, A. & Henskens, B. (1999–2001). Meerjarig cliënttevredenheidsonderzoek. In opdracht van de Zelfstandig gevestigde creatief therapeuten.Google Scholar
 41. Profiel van de Vaktherapeutische Beroepen, april 2007Google Scholar
 42. Rauh, W. & Duijnhoven, D. van (2004). Vaktherapie onder de loep. Ttjdschrift voor vaktherapie, 2.Google Scholar
 43. Regouin, W. & Schamp, P. (2006). Rapportage, gids voor zorg, hulp- en dienstverlening. Assen: Van Gorcum.Google Scholar
 44. Remmerswaal, J. (2004). Handboek groepsdynamica. Soest: Nelissen.Google Scholar
 45. Rijssen, J. van (2005). Samen sterker. Ttjdschrift voor ualrtherapie, 2.Google Scholar
 46. Roos, S. de (1998). Diagnostiek en planning in de hulpverlening: een dynamische cyclus. Bussum: Coutinho.Google Scholar
 47. Schaverien, J. (1989). The picture within the frame. In A. Gilroy & T. Dalley (eds.). Pictures at an exhibition. Londen: Travistock/Woodledge.Google Scholar
 48. Schweizer, C. & Visser, C. (2006). Verschil moet er zijn. Onderzoek naar overeenkomsten en verschillen in interventies met kunstzinnkje middelen door de creatieve agoog en de creatief therapeut. Leeuwarden: Stenden Hogeschool.Google Scholar
 49. Schweizer, C. (2001). In beeld. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 50. Smeijsters, H. (2000). Handboek creatieve therapie. Bussum: Coutinho.Google Scholar
 51. Smeijsters, H. (2005). Praktijkonderzoek in ualrtherapie. Bussum: Coutinho.Google Scholar
 52. Ttjdschrift voor creatieve therapie (1996/4). Themanummer De praktijk van de eigen praktijk.Google Scholar
 53. Ttjdschrift voor creatieve therapie (2002/2). Themanummer 40 jaar NVCT.Google Scholar
 54. Ttjdschrift voor creatieve \therapie (2001/4). Themanummer Modulen.Google Scholar
 55. Tonkens, E. (2004). Een creatief therapeut is (g)een boekhouder. Ttjdschrift voor vaktherapie, 3.Google Scholar
 56. Tuender, G. (2007). Vaktherapie in de eigen praktijk. Een praktijkonderzoek met interviews van valrtherapeuten (dvd). Nijmegen: HAN.Google Scholar
 57. UMCG informatiebeveiliging 2008. Vuistregels voor medewerkers.Google Scholar
 58. Verheij, F. e.a. (2005). Integratieve kinder- en jeugdpsychotherapie. Assen: Van Gorcum.Google Scholar
 59. Weisfelt, P. (2000). Op weg naar gezondheid. Baarn: Nelissen.Google Scholar
 60. Wet Bescherming PersoonsgegevensGoogle Scholar
 61. Wgbo. artikel 7:446, lid 1 BW. Afdeling 5. De overeenkomst inzake geneeskundige behandeling.Google Scholar
 62. Wheeler, B. (2005). Music therapy research. Barcelona: Barcelona Publishers.Google Scholar
 63. Yalom, I.D. (1988). Groepspsychotherapie in theorie en praktijk. Deventer: Van Loghum.Google Scholar
 64. Yalom, I.D. (1991). Groepspsychotherapie in theorie en praktijk. Houten/Antwerpen: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

 • Celine Schweizer
 • Jacqueline de Bruyn
 • Suzanne Haeyen
 • Bert Henskens
 • Henriette Visser
 • Marijke Rutten-Saris

There are no affiliations available

Personalised recommendations