Advertisement

Fundamentele vaardigheden

 • Celine Schweizer
 • Jacqueline de Bruyn
 • Suzanne Haeyen
 • Bert Henskens
 • Henriette Visser
 • Marijke Rutten-Saris
Part of the Methodisch Werken book series (MET)

Op welke fundamenten berust het methodisch handelen van de beel-dend therapeut? In dit hoofdstuk staat deze vraag centraal. De drie basistheorieen uit paragraaf 1.4 en de werking van het brein vormen de opmaat naar dit hoofdstuk waarin als grondpatroon drie driehoe-ken centraal staan (zie afbeelding 2.1). Deze drie driehoeken vormen de basis van de funderende vaardigheden waarmee elke beeldend therapeut op een of andere manier zijn ‘gereedschapskist’ vult. Elke driehoek betreft een specifiek aandachtsgebied. De drie aandachts-gebieden bij elkaar dragen bij aan de basisvaardigheden, kennis, vaardigheden, attitude en het inzicht van de beeldend therapeut om doelgerichte interventies te plegen. De driehoeken zijn overigens niet specifiek voor de beeldend therapeuten en kunnen door alle vakthe-rapeuten toegepast worden. De driehoekvorm verwijst naar drie enti-teiten en naar de interacties tussen alle drie door middel van de drie lijnen. Welke betekenis op welke plaats staat afgebeeld, boven, onder, links of rechts, maakt geen verschil.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. Abraham, R. E. (2005). Het ontiuikkelingsprqfiel (3e ed.). Assen: Koninklijke Van Gorcum.Google Scholar
 2. American Psychiatric Association (1994). DSM IV Tr (Diagnostic Statistic Manual of Mental Disorders). Washington: APA.Google Scholar
 3. Aydin, C. (2007). Charles S. Peirce, Fenomenologie van Een Twee Drie. In C. Aydin (red.),De velegezichten van de fenomenologie. Kampen: Klement.Google Scholar
 4. Banning, H. & Banning-Mull, M. (2006). Narratieve begeleidingkunde. Baarn: Nelissen.Google Scholar
 5. Beelen, F. & Oelers, M. (2000). Interactieve creatieve therapte met groepen. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 6. Beelen, F. (2003). Gezins creatieve therapte. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 7. Boevink, W. e.a. (2007). Herstel, empowerment en ervaringsdeskundigheid, van mensen met psychtsche aandoeningen. Amsterdam: SWP.Google Scholar
 8. Bowlby, J. (1969). Attachment and loss. New York: Basic Books.Google Scholar
 9. Bringuier, J. C. (1982). Gesprekken met Piaget. Amsterdam: MeulenhofF.Google Scholar
 10. Buber, M. (1998). Ik en Jij (M. Storm, Trans.). Utrecht: Erven J. Bijleveld (oorspronkelijk werk gepubliceerd in 1924).Google Scholar
 11. Cane, F. (1951). The artist in each of us. Washington DC: Craftsbury Common.Google Scholar
 12. Cilissen, A. (2008). De creatief therapeutische driehoek (Interne publicatie). Heerlen: Opleiding Creatieve Therapie, Hogeschool Zuyd.Google Scholar
 13. Cluckers, G. e.a. (1986). Steungevende kinderpsychotherapie, een andere weg. Houten: Van Loghum Slaterus.Google Scholar
 14. Cooper, D. E. (1997). Immanuel Kant, Critique on aesthetic judgement. In D. E. Cooper, Aesthetics, the classical readings. Oxford: Blackwell.Google Scholar
 15. Cooper, D. E. (1997). John Dewey, Art as experience. In D. E. Cooper, Aesthetics, the classical readings. Oxford: Blackwell.Google Scholar
 16. Csikszentmihalyi, M. (1996). Creativity, flow and the psychology of discovery and invention. New York: Harper Collins.Google Scholar
 17. Damasio, A. (1998). De vergissing van Descartes, gevoel, verstand en het menselijke brein. Amsterdam: Wereldbibliotheek.Google Scholar
 18. Damasio, A. (2001). Ik voel, dus ik ben, hoe gevoel en Iichaam ons beiuustzijn vormen. Amsterdam: Wereldbibliotheek.Google Scholar
 19. Damasio, A. (2003). Het gelijk van Spinoza, vreugde, verdriet en het voelende brein. Amsterdam: Wereldbibliotheek.Google Scholar
 20. Dekkers, W. (2007). Maurice Merleau Ponty, De fenomenologie van het Iichaam. In C. Aydin (red.), De velegezichten van de fenomenologie. Kampen: Klement.Google Scholar
 21. Delft, van F. (2004). Overdracht en tegenoverdracht. Baarn: Nelissen.Google Scholar
 22. Dewey, J. (1934). Art as experience. New York: Peregri Books.Google Scholar
 23. Eco, U. (2005). De geschiedenis van de schoonheid. Amsterdam: Bert Bakker.Google Scholar
 24. Eco, U. (2007). De geschiedenis van de lelijkheid. Amsterdam: Bert Bakker.Google Scholar
 25. Edelman, G. & Tononi, G. (2001). A universe of consciousness, How matter becomes imagination. New York: Basic Books.Google Scholar
 26. Edwards, B. (2001). The new drawing on the right side of the brain. New York: Harper Collins.Google Scholar
 27. Eerenbeemt, E. van den & Heusden, A. van (1983). Balans in beweging. Haarlem: De Toorts.Google Scholar
 28. Eerenbeemt, E. van den (2007). De Iiefdesladder. Amsterdam: Archipel.Google Scholar
 29. Ehrenzweig, A. (1975). Psychoanalysis of artistic vision and hearing. Londen: Sheldon.Google Scholar
 30. Ehrenzweig, A. (1986). Onbewuste processen bij het horen en zien van (kunst)vormen (H. Smitskamp, Trans.) (Interne uitgave). Amersfoort: Sociaal Pedagogische Opleidingen, Middeloo. (oorspronkelijk werk gepubliceerd in (1953)Google Scholar
 31. Erikson, E. (1950). Het kind en de samenleving. Utrecht: Prisma.Google Scholar
 32. Erikson, E. (1968). Identiteit, jeugd en crisis. Utrecht: Prisma.Google Scholar
 33. Freeland, C. (2004). Maar is het kunst? Amsterdam: Prometheus.Google Scholar
 34. Freud, A. (1973). Het Ik en de qfweermechanismen. Bilthoven: Ambo.Google Scholar
 35. Freud, S. (1967). Interpretation of dreams. New York: Avon-Discus Books.Google Scholar
 36. Gadamer, H. G. (1960). Wahrheit und Methode. Tübingen: Mohr.Google Scholar
 37. Gadamer, H. G. (1993). De actualiteit van het schone, kunst als spel, symbool en feest. Meppel: Boom.Google Scholar
 38. Gerritsen, R. (2004). Reeks Kopstukken Filosofte. Rotterdam: Lemniscaat.Google Scholar
 39. Goldschmidt, T. (2007). De kloten van de engel. Amsterdam: Atheneum-Polak & Van Gennep.Google Scholar
 40. Gombrich, E. (1996). Eeuiuige Schoonheid. Houten: Unieboek.Google Scholar
 41. Grabau, E. & Visser, H. (1987). Creatieve Therapie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 42. Guilford, J. (1950). Creativity. New York: MacGraw-Hill.Google Scholar
 43. Guilford, J. (1967). The Nature qfhuman Intelligence. New York: MacGraw-Hill.Google Scholar
 44. Gurp, W. van (2001). Angst in beeld. In C. Schweizer (red.), In beeld: doekjroepgerichte behandelmethoden van beeldend therapeuten. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 45. Habermas, J. (1981). Theorie des kommunikatieven Handelns. Frankfurt: Suhrkamp.Google Scholar
 46. Haeyen, S. (2007). Niet uitleven maar beleven, beeldende therapie bij persoonlijkheidsproblematiek. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 47. Hart, O. van der (1984). Rituelen in psychotherapie. Houten: Van Loghum Slaterus.Google Scholar
 48. Heijst, A. van (2006). Menslievende zorg, een ethische kijk op prqfessionaliteit. Kampen: Klement.Google Scholar
 49. Hellendoorn, J. (1985). Therapie kind en spel, bijdrage tot de beeldcommunicatie. Houten: Van Loghum Slaterus.Google Scholar
 50. Henrich, D. & Iser, W. (1982). Theorieën der Kunst. Frankfurt: Suhrkamp Taschen.Google Scholar
 51. Hermans, H. (2006). Dialoog en misverstand; Ieven met de toenemende bevolking van onze innerlijke ruimte. Soest: Nelissen.Google Scholar
 52. Heylen, M. & Janssens, K. (2001). Het contextuele denken. Woudenberg: Acco.Google Scholar
 53. Heymann, F. (1999). Denken en doen in dialootj, een methode voor behoeften articulatie en ontiuikkeling. Wageningen: Landbouwuniversiteit Wageningen.Google Scholar
 54. Hopman, M. (1999). Creatieve processen, over studie en beroepshouding van kunstenaars. Assen: Koninklijke Van Gorcum.Google Scholar
 55. Hopman, M. (1999). Creativiteit onder druk. Assen: Koninklijke Van Gorcum.Google Scholar
 56. Huizinga, J. (1938). Homo Ludens, proeve van ener bepaling van het spel in de cultuur. Haarlem: Tjeenk Willink.Google Scholar
 57. Hutschemaekers, G. (2001). Onder professionals, hulpuerleners en professionals in de GGZ. Meppel: Boom.Google Scholar
 58. Hutschemaekers, G., Tiemens, B. & Smit, A. (2006). Weg van prqfessionalisering. Wolf-heze: De Gelderse Roos.Google Scholar
 59. Itten, J. (1994). Kleurenleer. De Bilt: Cantecleer.Google Scholar
 60. Jacobs, G. e.a. (2008). Goed werk. Amsterdam: SWP.Google Scholar
 61. James, W. (1901). Principles of psychology. Londen: Harvard University Press.Google Scholar
 62. James, W. (1992). De hoofdsom van de psychologic (D. Draaisma Trans.). Lisse: Swets en Zeitlinger.Google Scholar
 63. Janssen-Vos, F. (2006). Spel en ontwikkeling. Assen: Koninklijke Van Gorcum.Google Scholar
 64. Jung, C. (1966). De mens en zijn symbolen. Rotterdam: Lemniscaat.Google Scholar
 65. Klijn, W. & Scheller-Dikkers, S. (2006). Waar woorden tekort schieten. Leuven: Acco.Google Scholar
 66. Kliphuis, M. (1957). Psychiatrische bezigheidstherapie.Maandblad geestelijke volkge-zondheid, 11.Google Scholar
 67. Kliphuis, M. (1973). Het hanteren van creatieve processen in vorming en hulpverlening. In L. Wils (red.), Bij wijze van Spelen, creatieve processen bij vorming en hulpverlening, (hfdst. 3). Alphen aan den Rijn: Samsom.Google Scholar
 68. Klompé, H. (2001). Sorry dat ik het papier verspild heb. In C. Schweizer (red.), In Beeld: Doehjroepgerichte behandelmethoden van beeldend therapeuten. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 69. Kolb, D. (1984). Experiental learning, experience as the source of learning and development. New York: Prentice Hall.Google Scholar
 70. Kunneman, H. (1998). Postmoderne Moraliteit. Meppel: Boom.Google Scholar
 71. Kunneman, H. (2005). Voorbij het dtkke Ik. Amsterdam: SWP.Google Scholar
 72. Kwant, R. C. (1968). De wijsbetjeerte van Merleau Ponty. Utrecht: Prisma.Google Scholar
 73. Kwant, R. C. (1968). Mens en Expressie. Utrecht: Prisma.Google Scholar
 74. Laan, G. van der (2006). Maatschappelijk werk als ambacht, inbedding en belichaming. Amsterdam: Universiteit voor Humanistiek/SWP.Google Scholar
 75. Laan, G. van der (2007). De ambachtelijke professional. Tijdschrvft Sociale Interventie, 2.Google Scholar
 76. Landelijke Stuurgroep Multidisciplinaire Richtiijnontwikkeling (2007). Multidisciplinaire Richtiijn Depressie.www.ggzrichtiijnen.nl
 77. Landy, R. (1993). Dramatherapy concepts and practices. Springfield IL: C.C. Thomas.Google Scholar
 78. Lange, A. (2006). Gedragsveranderingen in gezinnen. Groningen: Wolters Noordhoff.Google Scholar
 79. Linehan, M. (2002). Dialertische gedragstherapie bij Borderline persoonlijkeidsstoornis. Amsterdam: Harcourt Assessment BV.Google Scholar
 80. Lubbers, R. (1966). Voortgang en nieuiv begin in de opvoeding, Beeldend verhalen als hulpmiddel bij opvoedingsmoeilijkheden. Assen: Koninklijke Van Gorcum.Google Scholar
 81. Lubbers, R. (1988). Psychotherapie door beeld en begripsvorming. Nijmegen: Dekker & Van de Vegt.Google Scholar
 82. Lusebrink, V. B. (1990). Imagery and visual expression in therapy. New York: Plenum Press.Google Scholar
 83. Mahler, M. (1974). Symbiosis and individuation, the psychological birth of the human infant. New York: Basic Books.Google Scholar
 84. Malan, D. (2000). Indviduele psychotherapie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 85. Meel-Jansen, A. Th. van (1998). De kunst verstaan. Inleiding in de psychologic van de beeldende kunst. Assen/Maastricht: Koninklijke Van Gorcum.Google Scholar
 86. Merleau-Ponty, M. (1945). Phenomenologie de la Perception. Parijs: Gallimard.Google Scholar
 87. Merleau-Ponty, M. (1964). Le visible et Ie invisible. Parijs: Gallimard.Google Scholar
 88. Milders, C. & van Tilburg, W. (1988). Systeemdenken, een kritische benadering. Assen: Koninklijke Van Gorcum.Google Scholar
 89. Molen, H. van der, Perreijn, S. & Hout, M. van den (2008). Klinische psychologic, theorieën en psychopathologie. Groningen: Wolters Noordhoff.Google Scholar
 90. Molenaar-Coppens, E. (1992). Onderzoeksvoorstel Beeldwaarneming in Kreatieve Therapie. HAN-intern.Google Scholar
 91. Molenaar-Coppens, E. (1995). Krom en recht: De kromme en de rechte als symbool. Tijdschrift voor Creatieve Therapie, 2.Google Scholar
 92. Molenaar-Coppens, E. (2004). Beeldwaarneming. In: Reader van het Symposium Vakbouquet, Innovatie en Kwaliteit in non-verbale therapie en agogie. Meerkanten GGZ Flevo-Veluwe (pp. 23–30).Google Scholar
 93. Muijen, H. (2001). Metqfoor tussen magic en methode. Kampen: Agora.Google Scholar
 94. Oppen, P. van (2004). Cognitive therapy for obsessive-compulsive disorder. Clinical Case Studies, 3, 333–349.Google Scholar
 95. Oppen, P. van & Arntz, A. (1994). Cognitive therapy for obsessive-compulsive disorder. Behavior Research and Therapy, 32, 79–87.Google Scholar
 96. Pameijer, N. e.a. (2004). Handelingsgerichte diagnostiek. Amersfoort: Acco.Google Scholar
 97. Peirce, C. S. (1958). Collected Papers 1931–1935. Harvard: Harvard University Press.Google Scholar
 98. Piaget, J. & Inhelder, B. (1972). De psychologic van het kind. Houten: Van Loghum Slaterus.Google Scholar
 99. Rankanen, M. e.a. (2007). Taideterapian perusteet (of Art Therapy). Helsinki: Duodecim.Google Scholar
 100. Ricoeur, P. (1992). Oneself as Another. Chigago: Chicago University Press.Google Scholar
 101. Rogers, C. (1951). Clientcentered therapy its current practice, implications and theory. Boston: Houghton Mifflin.Google Scholar
 102. Rogers, C. (1954). Psychotherapy and personal change. Chigago: Chicago University Press.Google Scholar
 103. Rogers, C. (1961). On becoming a person. Boston: Houghton Mifflin.Google Scholar
 104. Ruijssenaars, A. (2001). Leerproblemen en leerstoornissen. Heemstede: Lemniscaat.Google Scholar
 105. Rutten-Saris, M. (1990). Basisboek Lichaamstaal. Assen: Koninlijke Van Gorcum.Google Scholar
 106. Sandler, J. (1976). Countertransference and role responsiveness. The International Review of Psycho-Analysis, 3.Google Scholar
 107. Sandler, J., Dare, C. & Holder, A. (1973). The patient and the analyst: The basis of the psychoanalytic process. London: Allan & Unwin.Google Scholar
 108. Schön, D. A. (1983). The reflective practitioner. New York: Basic Books.Google Scholar
 109. Schön, D. A. (1988). Educating the reflective practitioner. San Francisco: Jossey Bass.Google Scholar
 110. Schuld, H. (2008). Ethiek achter de visie. (Intern paper t.b.v. master opleiding Begelei-dingskunde. Rotterdam: Erasmus Hogeschool te Rotterdam.Google Scholar
 111. Schweizer, C. (red.). (2001). In Beeld: doelgroepgerichte behandelmethoden van beeldend therapeuten. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 112. Seligmann, M. (2006). Authentic Happiness. Londen: Nicolas Brealey.Google Scholar
 113. Smeets, M. & Verheugt-Pleiter, J. (2005). Afjertregulatte bij kinderen, een psychoanalytische benadering. Assen: Koninklijke Van Gorcum.Google Scholar
 114. Smeets, M. & Verheugt-Pleiter, J. (2005). Afjertregulatte bij kinderen, een psychoanalytische benadering. Assen: Koninklijke Van Gorcum.Google Scholar
 115. Smeijsters, H. (2008). De kunsten van het Ieven (deel 2). Diemen: Veen.Google Scholar
 116. Smeijsters, H. (2000, 2008). Handboek creatieve therapie (3e ed.). Bussum: Coutinho.Google Scholar
 117. Smeijsters, H. (red.). (2006). Handboek Muziektherapie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 118. Stangos, N. (1994). Concepts of modern Art. New York: Thames & Hudson.Google Scholar
 119. Stern, D. (1985). The interpersonal world of the infant. New York: Basic Books.Google Scholar
 120. Stern, D. (2004). The present moment in psychotherapy and everyday life. New York: Basic Books.Google Scholar
 121. Storr, A. (1981,1997). Psychotherapie als kunst. Assen: Boom.Google Scholar
 122. Timmers-Huigen, D. (2001). Meer dan luisteren. Amsterdam: Reed Elsevier.Google Scholar
 123. Tonkens, E. (red.). (2006). Handboek moraliseren. Amsterdam: Van Gennep.Google Scholar
 124. Tromp, C. (2004). Breedbeeldivetenschap. Utrecht: Jan van Arkel.Google Scholar
 125. Verhofstadt-Deneve, L., Vyt, A. & Geert, P. van (2003). Handboek Ontiuikkelingspsychologie, grondslagen en theorieën. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 126. Vermeer, E. (1962). Spel en spelpedagogische problemen. Utrecht: Bijleveld.Google Scholar
 127. Visser, H. (2007). Vraagverheldering in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Amsterdam: SWP.Google Scholar
 128. Vossen, A. (1976). Zichzelf tuorden in de menselijke relatie. Haarlem: De Toorts.Google Scholar
 129. Waal, F. de (2005). De aap en dejilosoqf hoe de moraal is ontstaan. Amsterdam: Contact.Google Scholar
 130. Wallas, G. & Smith, R. (1926). Art of Thought. New York: Harcourt.Google Scholar
 131. Watzlawick, P. (1975). Pragmatische aspecten van de menselijke communicatie. Houten: Van Loghum Slaterus.Google Scholar
 132. WHO-FIC Collaborating Centre. (2002). Nederlandse vertaling van de International Classification of Functioning, Diseases and Health. Bilthoven: RIVM.Google Scholar
 133. Widdershoven, G. (2000). Ethiek in de kliniek. Amsterdam: Boom.Google Scholar
 134. Wils, L. (1973). Expressie en creativiteit, wijsgerige notifies. In L. Wils (red.). Bij wijze van Spelen, creatieve processen bij vorming en hulpverlening, (hfdst. 2). Alphen aan den Rijn: Samsom.Google Scholar
 135. Winnicott, D. (1964). The child, the family and the outside world. Harmondworth: Penguin.Google Scholar
 136. Winnicott, D. (1987). Playing and reality. Londen: Routledge.Google Scholar
 137. Yalom, I. (1983). Inpatient group psychotherapy. New York: Basic Books.Google Scholar
 138. Young, J. & Klosko, J. (2002). Leven in je Ieven, leer de valkuilen in je Ieven kennen. Amsterdam: Harcourt.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

 • Celine Schweizer
 • Jacqueline de Bruyn
 • Suzanne Haeyen
 • Bert Henskens
 • Henriette Visser
 • Marijke Rutten-Saris

There are no affiliations available

Personalised recommendations