Advertisement

VOORBEHOUDEN HANDELINGEN

  • Ans Grotendorst
Chapter

Abstract

De grondgedachte van de Wet BIG is, dat het iedereen vrij staat geneeskundige handelingen te verrichten. De wet maakt echter uitzonderingen op die vrijheid. Sommige handelingen mogen alleen worden uitgevoerd door beroepsgroepen, die in de wet bevoegd zijn verklaard. De Wet BIG spreekt in dit verband over ‘Voorbehouden handelingen’: handelingen, die zijn voorbehouden aan bepaalde beroepsgroepen.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

literatuur

  1. Casuïstiek en vragen onder meer ontleend aan: – Ministerie van VWS:Onder voorbehoud (bewerkt); – KNMG en NU ’91:Voorbehouden handelingen in de praktijk (bewerkt en uitgewerkt); – Navraag bij diverse zorginstellingen en beroepsbeoefenaars; – Helpdesk OVDB.Google Scholar
  2. Ministerie van VWS (1995):Hoofdlijnen van de Wet BIG. Ministerie van VWS (1996):Onder voorbehoud.Google Scholar
  3. Wet BIG, artikel 35 en 38. Ministerie van VWS (1996):Onder voorbehoud.Google Scholar
  4. KNMG en NU ’91 (1997):Voorbehouden handelingen in de praktijk.Google Scholar
  5. Een voorbeeld daarvan is deHandleiding Voorbehouden Handelingen van de Landelijke Huisartsen Vereniging, de Landelijke Vereniging voor Thuiszorg en de WoonZorg Federatie (1997).Google Scholar
  6. Zoals blijkt uit navraag bij uiteenlopende zorginstellingen. In bijlage 2 is een voorbeeld opgenomen van een procedure voor het regelen van voorbehouden en risicovolle handelingen.Google Scholar
  7. Staatsblad 1995-524:Besluit functionele zelfstandigheid.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu Van Loghum, Houten 1998

Authors and Affiliations

  • Ans Grotendorst

There are no affiliations available

Personalised recommendations