Advertisement

Vertel mij wat pp 127-146 | Cite as

Zelf aan de slag

  • Reinalda Kerseboom
Chapter

Abstract

Wie verhalen als therapeutisch middel wil gaan inzetten of verhalen op maat wil gaan maken heeft mogelijk een aantal vragen hierover. Voor elke lezer, potentiële verteller of schrijver zullen daarbij andere vragen spelen.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu Van Loghum, Houten 2004

Authors and Affiliations

  • Reinalda Kerseboom

There are no affiliations available

Personalised recommendations