Advertisement

Theoretische achtergronden

  • Reinalda Kerseboom
Chapter

Abstract

Het is algemeen aanvaard dat kinderen al spelend hun ervaringen ordenen en verwerken en veel van hun problemen en moeilijkheden oplossen. Een emotioneel gezond kind bevrijdt zich spelenderwijs van hindernissen die het op zijn levensweg ontmoet.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu Van Loghum, Houten 2004

Authors and Affiliations

  • Reinalda Kerseboom

There are no affiliations available

Personalised recommendations