Advertisement

Samenvatting

In het jeugdbeleid verschuift het accent van hulpverlening naar preventie. Steeds vaker worden problemen bij pubers en adolescenten, zoals schooluitval, alcohol- en drugsmisbruik, agressief of teruggetrokken gedrag en jeugdcriminaliteit gezien als een uiting van problemen in voorgaande leeftijdsfasen. Zo is het goed verlopen van de eerste levensjaren tot beleidsdoel verheven.

Literatuur

  1. Asscher, R. (2005). Parenting support in Community settings. Parental needs and the effectiveness of the Home-Start program. Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut.Google Scholar
  2. Hermanns, J.M.A. (1992). Het sociale kapitaal van jonge kinderen. Utrecht: SWP.Google Scholar
  3. Hermanns, J.M.A., Venne, L. van der, & Leseman, P. (1997). Home-Start geëvalueerd. Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut.Google Scholar
  4. Klaver, A., & Leseman, P. (1996). Opvoedingsondersteuning uit de kinderschoenen; de experimenten opvoedingsondersteuning na twee jaar. B&A Groep Beleidsonderzoek & -Advies bv. Amsterdam/Den Haag: SCO-Kohnstamm Instituut.Google Scholar
  5. Terpstra, L., & Dijke, A. van (1997). Moeders als onderaannemers van het preventieve jeugdbeleid; Arbeidsvoorwaarden voor moeders. Nederlands Tijdschrift voor Jeugdzorg, 1(1), 18-22.Google Scholar
  6. Veerman, J.W., Kemp, R.A.T. de, & Brink, L.T. ten (1997). Evaluatie-onderzoek Families First Nederland deel 5; Een overzicht van de resultaten. Utrecht: Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2005

Authors and Affiliations

  • M. Galama

There are no affiliations available

Personalised recommendations