Advertisement

Casemanagement

 • R. Menger
 • C. van Nijnatten
Chapter

Samenvatting

In de jeugdzorg bestaat toenemende belangstelling voor casemanagement. Sommigen zien het als een methodiek die zorgt voor aansluiting bij de behoefte van de cliënt, continuïteit en samenhang in het hulpaanbod om te komen tot een doelgerichte en efficiënte werkwijze (Projectgroep Toegang, 1997).

Literatuur

 1. Bakker, I., Bakker, K., Dijke, A. van, & Terpstra, L. (1997). O+O=O 2 , Naar een samenhangend beleid en aanbod van opvoedingsondersteuning en ontwikkelingsstimulering voor kinderen en ouders in risicosituaties. Utrecht: NIZW.Google Scholar
 2. Beenker, M. (2001). Protocol casemanagement ten behoeve van de cliënt in de geïndiceerde zorg. Bureau Jeugdzorg Brabant Noord-Oost.Google Scholar
 3. Bellaart, H.B. ( 1997). Transculturele toegang tot de Jeugdzorg. Den Haag /Utrecht: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport/NIZW.Google Scholar
 4. Bemmel, H. van, (2001). Omdat je tóch wat moet met je problemen. Eindverslag Project ‘Jongeren denken mee over de Jeugdzorg’. Lelystad: JP 2000+ .Google Scholar
 5. Burns, B.J., Hoagwood, K., & Mrazek, P.J. (1999). Effective treatment for mental disorders in Children and Adolescents. Clinical Child and Family Psychology Review, 2 (4), 199-254.Google Scholar
 6. Concept Wet op de Jeugdzorg en Memorie van Toelichting (maart 2001 en december 2001).Den Haag: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.Google Scholar
 7. Dogan, G., Dijke, A. van, & Terpstra, L. (2000). Wie zijn er ‘moeilijk bereikbaar’? Utrecht: NIZW.Google Scholar
 8. Graaff, H. de (red.) (1991). Case management, een zorg minder? Utrecht: SWP.Google Scholar
 9. Haasken, R., Hierden, E. van, & Kievitsbosch, R. (1996). Methodiek integrale hulpverlening, Ambulante jeugdhulpverlening in de praktijk. Utrecht: SWP.Google Scholar
 10. Hollis, F., (1973). Casework, een psychosociale therapie. Alphen aan den Rijn: Samsom.Google Scholar
 11. Iperen, B. van, & Verweij, G. (1991). Casemanagement in de hulpverlening aan kinderen van verslaafde ouders. In C.H.C.J. van Nijnatten (red.), Case management in de jeugdhulpverlening (pp. 70-82). Utrecht: SWP.Google Scholar
 12. Menger, R. (2001). Casemanagement in beeld. Quick scan naar toepassing in de Bureaus Jeugdzorg. Utrecht: NIZW.Google Scholar
 13. Nijnatten, C.H.C.J. van (red.) (1991). Case management in de jeugdhulpverlening. Utrecht: SWP.Google Scholar
 14. Nuy, N. (red.) (2000). Zorgcoördinatie, casemanagement en bemoeizorg, tussen chaos en orde. Utrecht: SWP.Google Scholar
 15. Pool, A. (1999). Behoeftegestuurde verpleging als middel tot vraaggestuurde zorg. Jaarboek verpleging. Dwingeloo: Kavanha.Google Scholar
 16. Projectgroep Toegang (1997). Toegang tot de Jeugdzorg. Functies en systeemeisen. Den Haag/Utrecht: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport/NIZW.Google Scholar
 17. Projectverslag Centraal Meldpunt 1997-1998 (1998). Stichting Jongerenwerk Hilversum.Google Scholar
 18. Riet, N. van, & Wouters, H. (1996). Casemanagement. Een leer-werkboek over de organisatie en coördinatie van zorg-, hulp- en dienstverlening. Assen: Van Gorcum.Google Scholar
 19. Schaft, R.A. van der, Yperen, T.A. van, & Nota, P. (1999). Casemanagement in de toegang tot de Jeugdzorg. Utrecht: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport/NIZW.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2005

Authors and Affiliations

 • R. Menger
 • C. van Nijnatten

There are no affiliations available

Personalised recommendations