Advertisement

Opvoedingsondersteuning

 • J. Hermanns

Samenvatting

Al eeuwenlang worden er voor ouders en opvoeders raadgevingen bedacht om de kwaliteit van de opvoeding te verbeteren. In boeken en brochures, vanaf preekstoel en kansel en in de moderne tijd vooral via media zoals publiekstijdschriften en radio en televisie wordt deze goede raad verspreid.

Literatuur

 1. Acquest Consultancy (1997). Inventarisatie van voorzieningen voor opvoedingsondersteuning. Leiderdorp: Acquest Consultancy BV.Google Scholar
 2. Blokland, G., & Bakker, I. (1997). Adressenwijzer Pedagogisch Adviseren. Een landelijk overzicht van adressen en het aanbod van opvoedbureaus, pedagogische spreekuren, opvoedingssteunpunten en de opvoedtelefoon. Utrecht: NIZW.Google Scholar
 3. Hermanns, J. (1992). Het sociale kapitaal van jonge kinderen. Utrecht: SWP.Google Scholar
 4. Hermanns, J. (1995). Jeugdproblematiek en opvoedingsondersteuning. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 34 (9), 410-422.Google Scholar
 5. Hermanns, J, Venne, L. van de, & Leseman, P. (1997). Home-Start geëvalueerd. Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut.Google Scholar
 6. Hermanns, J., & Vergeer, M. (2002). Opvoedingsondersteuning en ontwikkelingsstimulering in de Nederlandse gemeenten. Amsterdam: SCO-Kohnstamm Instituut.Google Scholar
 7. Hoekstra, R., & Kriek, F. (1993). Opvoedingsondersteunende informatie. Een inventarisatie van aanbod en vraag. Leiden: Research voor Beleid.Google Scholar
 8. Leseman, P., Fahrenfort, M., Hermanns, J., & Klaver, A. (1998). De experimenten opvoedingsondersteuning: leermomenten en toekomstperspectieven. Den Haag: Ministerie van VWS.Google Scholar
 9. Zwiep, C.S. (1998). De Steunpunten voor Opvoeding: van beleid naar praktijk. Een onderzoek vanuit het perspectief van de overheid, de professional en de cliënt. Amsterdam: Thesis Publishers.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2005

Authors and Affiliations

 • J. Hermanns

There are no affiliations available

Personalised recommendations