Advertisement

Strafrechtelijke reacties op jeugdcriminaliteit

 • P. van der Laan
 • M. Smit

Samenvatting

Jaarlijks maken enkele honderdduizenden jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 17 jaar zich schuldig aan een of meer strafbare feiten. Dat valt af te leiden uit zogenoemde zelfrapportage-onderzoeken die sinds 1986 elke twee jaar worden gehouden. In dergelijke onderzoeken wordt een representatieve steekproef van jongeren in Nederland gevraagd of zij zich in het ‘afgelopen jaar’ schuldig hebben gemaakt aan strafbare feiten.

Literatuur

 1. Boendermaker, L. (1998). Justitieel inrichtingswerk en jeugdgevangenissen. In J. Hermanns, C. van Nijnatten, M. Smit, F. Verheij & M. Reuling (red.), Handboek Jeugdzorg, B.1-1–B.1.17. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 2. Cozijn, C., Laan, P. van der, Essers, A., & Heide, F. (2000). De ernstscore. Een instrument voor analyse van strafrechtelijke afdoeningen. Tijdschrift voor Criminologie, 42, 41-54.Google Scholar
 3. Heide, W. van der, & Eggen, A.Th.J. (red.) (2004). Criminaliteit en rechtshandhaving in cijfers. Den Haag: WODC/CBS.Google Scholar
 4. Junger-Tas, J. (1988), Veranderingen in het gezin en reacties op delinquent gedrag. Justitiële Verkenningen, 14, 7-30.Google Scholar
 5. Junger-Tas, J., Junger, M., & Barendse-Hoornweg, E. (1985). Jeugddelinquentie II. De invloed van justitieel ingrijpen. Den Haag: Staatsuitgeverij (WODC 63).Google Scholar
 6. Korf, D. (2003). Hoe succesvol is Halt? Tijdschrift voor Criminologie, 45 (1), 17-34.Google Scholar
 7. Kruissink, M., & Essers, A.A.M. (2004). Zelfgerapporteerde jeugdcriminaliteit in de periode 1990-200. Den Haag: WODC (WODC-cahier 2004-1).Google Scholar
 8. Kruissink, M., & Verwers, C. (1989). Halt: een alternatieve aanpak van vandalisme. Eindrapport van een evaluatie-onderzoek naar Halt-projecten. Arnhem: Gouda Quint (WODC 97).Google Scholar
 9. Inventarisatie van strafrechtelijke interventies voor jeugdigen (2004). Den Haag: Ministerie van Justitie.Google Scholar
 10. Laan, P.H. van der (1991). Experimenteren met alternatieve sancties voor jeugdigen. Arnhem: Gouda Quint.Google Scholar
 11. Laan, P.H. van der (2001). Politiële en justitiële interventies bij gewelddadige en ernstig delinquente jongeren. In R. Loeber, N.W. Slot & J.A. Sergeant (red.), Ernstige en gewelddadige jeugddelinquentie (pp. 319-344). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 12. Laan, P.H. van der (2004). Over straffen, effectiviteit en erkenning. Justitiële Verkenningen, 30 (5) 31-48.Google Scholar
 13. Laan, P.H. van der, & Slotboom, A.M. (2002). Wat werkt? In P.J. van Koppen, D.J. Hessing, H.L.G.J. Merckelbach & H.F.M. Crombag (red.), Het recht van binnen. Deventer: Kluwer.Google Scholar
 14. Laan, P.H. van der, Spaans, E., & Verhagen, J. (2004). De Glen Mills School onderzocht. Delikt en Delinkwent, 34 (8), 809-825.Google Scholar
 15. Lipsey, M.W. (1995). What do we learn from 400 research studies on the effectiveness of treatment with juvenile delinquents? In J. McGuire (Ed.), What works: reducing re-offending (pp. 63-78). Chichester: John Wiley.Google Scholar
 16. Lipsey, M.W., & Wilson, D.B. (1998). Effective intervention for serious juvenile offenders. In R. Loeber & D.P. Farrington (Eds.), Serious & violent juvenile offenders (pp. 313-345). Thousand Oaks/London/New Delhi: Sage.Google Scholar
 17. Pfeiffer, C. (1998). Juvenile crime and violence in Europe. In M. Tonry (Ed.), Crime and justice. A review of research (vol 23). Chicago and London: The University of Chicago Press.Google Scholar
 18. Riet, M. van de, Bernasco, W., & Laan, P.H. van der (2005). Politie en jeugdigen. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht, 27 (3), 66-70.Google Scholar
 19. Slump, G.J., Dijk, E. van, Klooster, E., & Rietveld, M. (2001). Stop-reactie. Bereik, ervaringen en effecten tijdens het experimentele jaar. Den Haag: Ministerie van Justitie, Directie Preventie, Jeugd en Sanctiebeleid.Google Scholar
 20. Weijers, I. (2000). Schuld en schaamte. Een pedagogisch perspectief op het jeugdstrafrecht. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 21. Wijn, M. (1997). Taakstraffen. Stand van zaken, praktijk en resultaten. Den Haag: Ministerie van Justitie, Directie Preventie, Jeugdbescherming en Reclassering.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2005

Authors and Affiliations

 • P. van der Laan
 • M. Smit

There are no affiliations available

Personalised recommendations