Advertisement

Pleegzorg

 • A.M. Weterings

Samenvatting

Het in huis nemen van andermans kinderen is al eeuwenoud en ook eeuwenlang vrijwel de enige vorm van zorg voor wezen en vondelingen. Soms werden zij geadopteerd, soms als lid van het huishouden aangenomen en soms werden zij opgenomen als toekomstige arbeidskrachten. Het percentage verlaten kinderen dat stierf, lag waarschijnlijk maar iets hoger dan de normale kindersterfte in die tijd.

Literatuur

 1. Boswell, J. (1990). Overgeleverd aan vreemden, het verlaten van kinderen in de Oudheid en Middeleeuwen. Amsterdam: Balans.Google Scholar
 2. Boszormenyi-Nagy, I., & Krasner, B.R. (1986). Between give and take. New York: Brunner Mazel. Nederlandse vertaling door N.C.A.Bakhuizen (1994) onder de titel ‘Tussen geven en nemen’, Haarlem: De Toorts.Google Scholar
 3. Bruning, M.R. (2001). Rechtvaardiging van Kinderbescherming: naar een nieuw maatregelenpakket na honderd jaar kinderbescherming. (Dissertatie) VU Amsterdam, Deventer: Kluwer Rechtswetenschappelijke publicaties.Google Scholar
 4. Damen, H., & Pijnenburg, H. (2005). Onbaatzuchtig en professioneel, innovatie in de pleegzorg. Nijmegen: Praktikon.Google Scholar
 5. Doek, J.E. (2004). Pleegkinderen en hun rechten. Ars Aequi, 53 (7/8), 561-568.Google Scholar
 6. Haans, G., Robbroeckx, L., Hoogeduin, J., & Beem-Kloppers, A. van (2004). Methodiekboek ouderbegeleiding bij roldifferentiatie: ouders helpen bij het invullen van de ouderrol na plaatsing van hun kind in een pleeggezin. Amsterdam: SWP.Google Scholar
 7. Hermanns, J.M.A. (1992). Het sociale kapitaal van jonge kinderen. Inaugurele rede, Universiteit van Amsterdam.Google Scholar
 8. Ooyen-Houben, M. van (1991). De ontwikkeling van jonge kinderen na uithuisplaatsing. Den Haag: WODC.Google Scholar
 9. Pleegzorg Nederland (2003). Fact-sheet. Google Scholar
 10. Pleegzorg Informatie (2004). P.I.-Nieuwsbrief. Utrecht: Pleegzorg Nederland/Landelijke Voorlichting Pleegzorg.Google Scholar
 11. Punselie, E.C.C. (2000). Pleegzorg met visie, Juridische haken en ogen. Utrecht: Trillium, VOG.Google Scholar
 12. Slot, N.W., Tooren, A. van, & Bijl, B. (2004). Bescherming in ontwikkeling. Den Haag: WODC, Ministerie van Justitie.Google Scholar
 13. Trillium (2000): Pleegzorg in een veranderende Jeugdzorg, een visie op ontwikkeling. Utrecht: VOG.Google Scholar
 14. Versteeg, A.P., & Weterings, A.M. (2000). De onbeschermde positie van het pleegkind. FJR, nr. 7/8, 161-167.Google Scholar
 15. Vlaardingerbroek, P., Blankman, K., & Linden, A.P. van der (2002). Het hedendaags personen- en familierecht. Deventer: Tjeenk Willink.Google Scholar
 16. Weterings, A.M. (red.), Bakhuizen, N.C.A., Oppenoorth, W.H., Quik-Schuit, A.C., Singer, E., & Verbraak, A. (1998). Pleegzorg in balans. Leuven: Garant.Google Scholar
 17. Weterings, A.M., Bloemberg, W.A., Pruijs, H., & Pool, W. (1998). De ontwikkeling van kinderen in pleeggezinnen, resultaten van een onderzoek onder 58 pleegzorgsituaties. Leiden: Universiteit Leiden, FSW, Afd. Orthopedagogiek.Google Scholar
 18. Weterings, A.M., Boogaard, M.M.A. van den, & Deijkers, P.H.M. (1999). Pedagogische Criteria Jeugdbescherming. Den Haag: Ministerie van Justitie.Google Scholar
 19. Weterings, A.M. & Bergh, P.M. van den (2005). Het trauma van de vroege verwaarlozing en de pleegzorg. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 44 (2), 72-83.Google Scholar
 20. Weterings, A.M. (2005). De relatieve betekenis van de ouders in de Pleegzorg. Symposium ‘Kind in de Pleegzorg’, d.d. 19-4-2005, Universiteit Leiden, FSW, Afd. Orthopedagogiek.Google Scholar
 21. IJzendoom, M.H. van (1994). Gehechtheid van ouders en kinderen. Deventer: Van Loghum Slaterus.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2005

Authors and Affiliations

 • A.M. Weterings

There are no affiliations available

Personalised recommendations