Advertisement

Residentiële programma’s voor jongeren

 • J.D. van der Ploeg

Samenvatting

De normale gang van zaken is dat kinderen in hun gezin worden opgevoed. Soms blijkt dat niet mogelijk. Jaarlijks worden ongeveer 10 000 jeugdigen uithuisgeplaatst omdat de opvoeding spaak loopt. De gerezen problemen blijken niet (langer) met ambulante of daghulp te behandelen. Zowel de ouders als de betrokken jeugdige geven problemen te zien die de jeugdhulpverlening tot het oordeel brengt dat het niet verantwoord is dat het kind nog langer in het gezin blijft.

Literatuur

 1. Boer, N. de (1994). Handleiding GGZ in programmas. Utrecht: NVAGG.Google Scholar
 2. Centraal Bureau voor de Statistiek (2000). Statistisch Jaarboek 2000. Den Haag: Sdu.Google Scholar
 3. Commissie Harmonisatie van Normen (1990). Deel 1, 2 en 3. Den Haag: Mart. Spruijt.Google Scholar
 4. Jaarverslagen Ministerie van Justitie, Directie Kinderbescherming (1953-1985). Den Haag: Ministerie van Justitie.Google Scholar
 5. Jaarverslagen Jeugdhulpverlening/Jeugdzorg (1990 e.v.). Rijswijk: WVC/VWS.Google Scholar
 6. Jansen, M.G., & Oud, J.H.L. (1993). Residentiële hulpverlening geëvalueerd. Nijmegen: Instituut voor Orthopedagogiek.Google Scholar
 7. Mesman Schultz, K. (1978). De COM-procedure. Amsterdam: Siswo.Google Scholar
 8. Ooyen-Houben, M. van (1991). De ontwikkeling van jonge kinderen na een uithuisplaatsing. Den Haag: WODC.Google Scholar
 9. Ploeg, J.D. van der (1979). Elfhonderd jeugdigen in tehuizen. Utrecht: WIJN.Google Scholar
 10. Ploeg, J.D. van der (2003). Knelpunten in de jeugdzorg. Rotterdam: Lemniscaat.Google Scholar
 11. Ploeg, J.D. van der, & Scholte, E.M. (1988). Tehuizen in beeld. Leiden: DSWO Press.Google Scholar
 12. Ploeg, J.D. van der, & Scholte, E.M. (1996a). Bj-centra in beeld. Delft: Eburon.Google Scholar
 13. Ploeg, J.D. van der, & Scholte, E.M. (1996b). Vraag- en aanbod-analyse. Amsterdam: Nippo.Google Scholar
 14. Ploeg, J.D. van der, & Scholte, E.M. (2000). Nieuwe programma’s voor jeugdigen met ernstige psychosociale problemen nader belicht. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 39, 221-235.Google Scholar
 15. Programmatische jeugdzorg (1996). Advies van de Raad voor de Volksgezondheid & Zorggerelateerde dienstverlening. Zoetermeer: RVZ.Google Scholar
 16. Scholte, E.M. (1993). De vragenlijst Sociale en Pedagogische Situatie. Handleiding bij het gebruik van de VSPS. Delft: Eburon.Google Scholar
 17. Scholte, E.M., & Ploeg, J.D. van der (2000). Exploring factors governing successful residential treatment of youngsters with serious behavioural difficulties. Childhood, a global journal of child research, 7, 120-153.Google Scholar
 18. Weterings, A.M., Pruis, H., & Pool, W. (1993). De implementatie van het Pedagogisch Signalerings Instrumentarium (PSI). Leiden: COJ.Google Scholar
 19. Wienke, D. (1999). Productspecificatie in de residentiële jeugdhulpverlening. Maastricht: Shaker Publishing.Google Scholar
 20. Yperen, T.A. van, & Rest, E. van (1998). Voortbouwen aan programmas in de jeugdzorg. Utrecht: NIZW.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2005

Authors and Affiliations

 • J.D. van der Ploeg

There are no affiliations available

Personalised recommendations