Advertisement

Uithuisplaatsingen

 • E. Knorth

Samenvatting

Uithuisplaatsing van een jeugdige wil zeggen dat deze voor kortere of langere tijd in een ander milieu wordt geplaatst dan waar de opvoeding normaliter plaatsvindt: in het eigen gezin. Het gaat om een alternatief verblijfsmilieu waar 24-uurszorg wordt geboden.

Literatuur

 1. Anglin, J.P. (2002). Pain, Normality, and the Struggle for Congruence: Reinterpreting Residential Care for Children and Youth. New York/London/Oxford: Haworth Press.Google Scholar
 2. Berg, I.K. (2000). Ik wil mijn kind niet kwijt. Samenwerken met ouders onder dwang van de kinderbescherming. Haarlem: De Toorts.Google Scholar
 3. Berg, M. van den, Knorth, E.J., & Noom, M.J. (2004). Omkapseling van jeugdigen. Besloten opvang en begeleiding voor jeugdigen met sterk antisociaal en oppositioneel gedrag? Antwerpen/Apeldoorn: Garant.Google Scholar
 4. Buggenum, W. van, & Hermanns, J. (1995). Contracthulpverlening in de jeugdzorg. Utrecht: SWP.Google Scholar
 5. Centraal Informatiepunt Jeugdzorg (2001). Planning & Control in de Jeugdzorg. Den Haag: Auteur.Google Scholar
 6. Du Prie, H. (1999). Plaatsingsbegeleiding: van experiment tot organisatiebrede inzet. Nederlands Tijdschrift voor Jeugdzorg, 3 (5), 20-24.Google Scholar
 7. Graaf, M. de, Schouten, R., & Konijn, C. (2005). De Nederlandse jeugdzorg in cijfers 1998-2002. Utrecht: NIZW.Google Scholar
 8. Jenkins, S., & Norman, E. (1972). Filial Deprivation and Foster Care. New York/London: Columbia University Press.Google Scholar
 9. Kemp, R.A.T. de, Veerman, J.W., & Brink, L.T. ten (2003). The assessment of the imminence of risk of placement. Lessons from a Families First Program in the Netherlands. Children and Youth Services Review, 25, 251-270.Google Scholar
 10. Knorth, E.J. (1987). Opname op maat. Een verkennend onderzoek naar de intakeprocedure als begin van residentiële jeugdhulpverlening. Leuven/Amersfoort: Acco.Google Scholar
 11. Knorth, E.J. (1998). You can’ t always get what you want... A selective review of studies on child placement and decision-making. International Journal of Child and Family Welfare, 3 (2), 115-134.Google Scholar
 12. Knorth, E.J. (2002). Residential child and youth care in the Netherlands: Developments and challenges. International Journal of Child and Family Welfare, 5 (3), 84-95.Google Scholar
 13. Knorth, E.J., Metselaar, J., Josias, H.J., Konijn, C., Noom, M.J., & Yperen, T.A. van (2003). Indications for treatment in child and youth care: Results from two complementary studies. International Journal of Child and Family Welfare, 6 (4), 167-184.Google Scholar
 14. Lupton, C., & Stevens, M. (1998). Planning in partnership? An assessment of process and outcome in UK Family Group Conferences. International Journal of Child and Family Welfare, 3 (2), 135-148.Google Scholar
 15. Pagée, R. van (red.) (2003). Eigen Kracht. Family Group Conference in Nederland: Van model naar invoering. Amsterdam: Uitgeverij SWP.Google Scholar
 16. Ross-Van Dorp, C., & Donner, J.H. (2003). Informatiebrochure Wet op de Jeugdzorg. Den Haag: Ministeries van VWS/Justitie.Google Scholar
 17. Scholte, E.M. (1995). Het plaatsen van jeugdigen in pleeggezinnen en residentiële centra. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 34, 99-114.Google Scholar
 18. Scholte, E.M., & Ploeg, J.D. van der (2002). Hulpverlening bij meervoudige psychosociale problemen van jeugdigen. In A. Vyt (red.), Jaarboek ontwikkelingspsychologie, orthopedagogiek en kinderpsychiatrie 5 (2002-2003) (pp. 80-117). Houten/Diegem: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 19. Schuengel, C. (2002). Residentiële hulpverlening: Veiligheid en praktijkgericht onderzoek. In M.H. van IJzendoorn & H. de Frankrijker (red.), Pedagogiek in beeld. Een inleiding in de pedagogische studie van opvoeding, onderwijs en hulpverlening (pp. 239-251). Houten/Diegem: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 20. SRJV (2003). Algemeen Jaaroverzicht 2002. Utrecht: Stichting Registratie Jeugd Voorzieningen.Google Scholar
 21. Taskforce Wachtlijsten Jeugdzorg (2002). Kernindicatoren Wachtlijsten Jeugdzorg: Tweede Rapportage. s.l.: MS/Cap Gemini Ernst & Young.Google Scholar
 22. Veerman, J.W. (2003). Families First 1994-2000: Lessen uit onderzoek. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 42 (7/8), 342-358.Google Scholar
 23. Verzaal, H. (1998). Family preservation. In J. Hermanns, C. van Nijnatten, M. Smit, F. Verheij, & M. Reuling (red.), Handboek jeugdzorg: Methodieken, zorgprogramma’s en doelgroepen (A.3, pp. 1-18). Houten/Diegem: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 24. Voets, J., & Michielsen, L. (2002). En wat vinden de ouders ervan? Over de effecten van oudertraining en andere ouderbegeleidende methodieken tijdens residentiële behandeling. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, Kinderpsychiatrie en Klinische Kinderpsychologie, 27 (1), 16-37.Google Scholar
 25. Weterings, A.M. (1998). Pleegzorg als jeugdzorgprogramma. In J. Hermanns, C. van Nijnatten, M. Smit, F. Verheij, & M. Reuling (red.), Handboek jeugdzorg: Methodieken, zorgprogramma’s en doelgroepen (B.3, pp. 1-22). Houten/Diegem: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar
 26. Weterings, A.M., & Pruijs, H. (1994). Hulp is voor ouders gemakkelijker te accepteren door actieve deelname. Tijdschrift voor Jeugdhulpverlening en Jeugdwerk, 6 (4), 23-30.Google Scholar
 27. Yperen, T.A. van (2003). Gaandeweg. Werken aan de effectiviteit van de jeugdzorg. (oratie) Utrecht: NIZW Uitgeverij.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2005

Authors and Affiliations

 • E. Knorth

There are no affiliations available

Personalised recommendations