Advertisement

Inleiding

  • Petra Links
  • Judith Feiken
  • Roelien Bastiaanse
Chapter

Abstract

Afasie is een symptoom van hersenletsel dat diep ingrijpt in het leven van de patiënt en zijn omgeving: communicatie door middel van taal wordt belemmerd. De laatste jaren is er veel onderzoek gedaan op het gebied van afasie, vanuit verschillende disciplines, zoals de linguïstiek, de cognitieve neuropsychologie en de neurologie. Helaas is het onderzoek op het gebied van herstel en therapie aanmerkelijk dunner gezaaid. Zeker in Nederland wordt er weinig onderzoek gedaan naar de effecten van therapie bij afasie en over het onderzoek dat wordt gedaan wordt al evenmin frequent in het Nederlands gerapporteerd. Dit is waarschijnlijk mede een gevolg van het feit dat de opleidingen logopedie in Nederland tot voor kort weinig aandacht besteedden aan het opzetten van effectstudies en het rapporteren over de resultaten. Nu bestond daar op het gebied van afasie ook weinig aanleiding toe. Tot diep in de jaren zeventig werd er in de internationale afasieliteratuur nauwelijks of geen melding gemaakt van positieve effecten van afasietherapie.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© R. Bastiaanse 1996

Authors and Affiliations

  • Petra Links
  • Judith Feiken
  • Roelien Bastiaanse

There are no affiliations available

Personalised recommendations