Advertisement

3 Provocaties, manipulaties en bedreigingen als levensstijl

  • Geuk Schuur

Samenvatting

Sommige mensen manipuleren, provoceren en bedreigen, soms als spel, soms als therapeutische interventie. Tot op zekere hoogte hoort dit bij het normale sociale verkeer, bijvoorbeeld het manipuleren van verlangens door reclame. Waar het in dit hoofdstuk echter om gaat, is het manipuleren, provoceren of zelfs bedreigen van mensen als levensstijl. Over het algemeen wordt dan gesproken van lastig gedrag. Hier volgen enkele voorbeelden.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2009

Authors and Affiliations

  • Geuk Schuur

There are no affiliations available

Personalised recommendations