Advertisement

1 Verpleegkundig handelen bij agressie

  • Geuk Schuur

Samenvatting

Met dit boek wordt beoogd handvatten aan te reiken om te voorkomen dat onvrede van cliënten en daaruit voortvloeiende conflicten escaleren. Ondanks de vele technische en sociale veiligheidsmaatregelen die getroffen worden, komt het toch vooral aan op de communicatie tijdens de interactie met de cliënt. Het thema is omgaan met agressie.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2009

Authors and Affiliations

  • Geuk Schuur

There are no affiliations available

Personalised recommendations