Advertisement

Stabiele angina pectoris

  • S. G. van Gunst
  • V. G. Pigmans
  • C. J. in ’t Veld

Meneer Hazebroek komt aan de balie. Hij is 69 jaar. Nog steeds werkt hij flink mee in het boerenbedrijf dat hij een jaar of drie geleden heeft overgedaan aan zijn zoon. Hij vraagt of u zijn bloeddruk wilt meten. U antwoordt dat dat kan en vraagt of hij zich zorgen maakt dat de bloeddruk te hoog is. Hij blijkt sinds twee maanden last te hebben van pijn op de borst. De pijn treedt vooral op bij inspanning, bijvoorbeeld bij het fietsen of bij het duwen van de kruiwagen. De bloeddruk is 158/92. U biedt hem aan een afspraak op het spreekuur te maken om over de pijnklachten te praten.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Nederlands Huisartsen Genootschap 2009

Authors and Affiliations

  • S. G. van Gunst
  • V. G. Pigmans
  • C. J. in ’t Veld

There are no affiliations available

Personalised recommendations