Advertisement

Spiraaltje

  • S. G. van Gunst
  • V. G. Pigmans
  • C. J. in ’t Veld

Mevrouw Overmars, 32 jaar, kent u voornamelijk van het telefonisch verlengen van haar pilrecept. De laatste tijd had ze een aantal vragen over klachten waarvan ze zich afvroeg of die van de pil kunnen komen. Nu wil ze een afspraak omdat ze denkt over een spiraaltje.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Nederlands Huisartsen Genootschap 2009

Authors and Affiliations

  • S. G. van Gunst
  • V. G. Pigmans
  • C. J. in ’t Veld

There are no affiliations available

Personalised recommendations