Advertisement

Schildklieraandoeningen

  • S. G. van Gunst
  • V. G. Pigmans
  • C. J. in ’t Veld

Met rode konen staat mevrouw Van Heukelum ongeduldig voor de balie. Ze kan nauwelijks wachten tot u de telefoon heeft neergelegd. Ze wil graag een afspraak met de huisarts maken omdat ze de laatste tijd last heeft van hartkloppingen en zo nerveus is.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Nederlands Huisartsen Genootschap 2009

Authors and Affiliations

  • S. G. van Gunst
  • V. G. Pigmans
  • C. J. in ’t Veld

There are no affiliations available

Personalised recommendations