Advertisement

Otitis media met effusie

  • S. G. van Gunst
  • V. G. Pigmans
  • C. J. in ’t Veld

‘Marianne lijkt zo doof geworden’, vertelt mevrouw Wetering aan de telefoon. Marianne is 3 jaar jong. U vraagt of Marianne oorpijn heeft. Haar moeder zegt dat ze daar geen last meer van heeft, maar twee weken geleden wel.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Nederlands Huisartsen Genootschap 2009

Authors and Affiliations

  • S. G. van Gunst
  • V. G. Pigmans
  • C. J. in ’t Veld

There are no affiliations available

Personalised recommendations