Advertisement

Diabetes mellitus type 2

  • S. G. van Gunst
  • V. G. Pigmans
  • C. J. in ’t Veld

U heeft bij mevrouw Ten Wolde het bloedsuikergehalte bepaald. Dat is nog steeds wat aan de hoge kant (13 mmol/l). Zelf maakt ze zich er niet zo druk over, want ze heeft helemaal geen klachten. Het zal dus wel meevallen met die suiker, zegt ze.

De huisarts had u gevraagd een afspraak voor haar te maken als de glucosewaarde nog steeds te hoog zou zijn. Dat zegt u tegen haar. Mevrouw wil weten wat de reden is voor de afspraak. Hier haakt u op in door algemene voorlichting te geven over de mogelijke complicaties van diabetes en het belang van een goed controlebeleid.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Nederlands Huisartsen Genootschap 2009

Authors and Affiliations

  • S. G. van Gunst
  • V. G. Pigmans
  • C. J. in ’t Veld

There are no affiliations available

Personalised recommendations