Advertisement

Algemeen pedagogisch vakmanschap

  • Trix van Lieshout

Samenvatting

In dit hoofdstuk komt een aantal basishoudingen en basisvaardigheden aan de orde, waarover opvoeders/begeleiders behoren te beschikken. Het is niet toevallig dat ik hiermee begin, aangezien opvoeders grote invloed uitoefenen op het gedrag van kinderen en het best eerst naar hun eigen handelen kunnen kijken. Het gaat vooral om het scheppen van een goed pedagogisch klimaat, dat tegemoetkomt aan vier basisbehoeften van ieder mens: relatie, competentie, autonomie en echtheid/betekenisvolheid.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2009

Authors and Affiliations

  • Trix van Lieshout

There are no affiliations available

Personalised recommendations