Advertisement

Non-verbale leerstoornis (Nonverbal Learning Disability, NLD)

  • Trix van Lieshout

Samenvatting

De non-verbale leerstoornis NLD, de gebruikte afkorting komt van de bekendere Engelse term Non-verbal Learning Disability (NLD), is een stoornis in de verwerking van nieuwe, complexe, ruimtelijke informatie, met grote negatieve gevolgen voor het gedrag en de sociale aanpassing. Vanwege deze gedragsproblemen is NLD in dit boek opgenomen. Het is geen diagnose uit de psychiatrie, maar een neuropsychologische aandoening die op basis van gedragskenmerken wordt vastgesteld. Men kijkt vooral naar diverse testuitslagen: het profiel met sterke en zwakke kanten. NLD is nog geen con sistent wetenschappelijk onderbouwd concept en is dus ook niet in de DSM-IV beschreven. Officieel kan de diagnose NLD niet gesteld worden: er zijn nog geen gevalideerde schalen om de verschijnselen te meten. Men spreekt wel van een waarschijnlijkheidsdiagnose (Haartmans, 2007). In Nederland is de problematiek niet zo bekend, terwijl het in de Verenigde Staten en Canada even bekend is als dyslexie.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2009

Authors and Affiliations

  • Trix van Lieshout

There are no affiliations available

Personalised recommendations