Advertisement

Antisociale agressieve gedragsstoornissen (Conduct Disorders, CD)

  • Trix van Lieshout

Samenvatting

Opstandig en agressief gedrag hoort bij het gewone kinderleven. Er is echter reden tot zorg als dit gedrag vaak en langere tijd voorkomt. Dan is er sprake van een psychiatrische stoornis (Matthys, 2001). Bij dit probleemgebied worden andere mensen benadeeld en normen en waarden overtreden; men spreekt dan van een antisociale, agressieve gedragsstoornis (Conduct Disorder, CD). Deze stoornis is ernstiger dan de oppositioneel-opstandige gedragsstoornis uit het vorige hoofdstuk vanwege de agressiecomponent en het antisociale gedrag. Er is gedurende langere tijd sprake van vechten, opzettelijk ergeren, intimideren, drift, liegen, stelen, anderen lichamelijk letsel toebrengen, vernielen en brandstichten. De mate van ernst van het negatieve gedrag en de aangerichte schade bepalen of er sprake is van ODD dan wel van CD.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2009

Authors and Affiliations

  • Trix van Lieshout

There are no affiliations available

Personalised recommendations