Advertisement

Urologie pp 143-153 | Cite as

12 Congenitale afwijkingen

  • J. M. Nijman

Samenvatting

Aangeboren afwijkingen van de urinewegen komen veelvuldig voor. Sommige zijn asymptomatisch en worden bij toeval ontdekt (agenesie van een nier, hoefijzernier, agenesie van een zaadblaas), sommige veroorzaken vooral cosmetische problemen (coronaire hypospadie, webbed penis) en weer andere leiden tot chronische symptomen (bijvoorbeeld incontinentie bij ureterectopie), verval van de nieren (bijvoorbeeld recidiverende urineweginfecties bij vesico-ureterale reflux) of levensbedreigend functieverlies van de urinewegen (bijvoorbeeld cloacale malformaties en blaasextrofie).

Literatuur

  1. Feldman KW, Smith DW. Fetal phallic growth and penile standards for newborn male infants. J Pediatr 1975;86:395.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2008

Authors and Affiliations

  • J. M. Nijman
    • 1
  1. 1.Universitair Medisch CentrumGroningen

Personalised recommendations