Advertisement

Workum en Den Haag (1783–1789)

  • J. K. van der Korst

Eind november 1782 berichtte Petrus Camper aan de prins-stadhouder dat de vroed schap van de stad Workum hem ‘eenparig en vriendelijk’ tot burgemeester had aangesteld en beëdigd.1 Het stedelijk bestuur kon ook weinig anders doen, want het had daartoe een schriftelijke aanwijzing ontvangen van diezelfde stadhouder. Al meer dan anderhalve eeuw hadden de Friese stadhouders in negen van de elf steden de zogenaamde magistraatsbestelling in handen. Alleen Leeuwarden en Franeker waren hiervan verschoond gebleven.2 Al een maand voordat de Workumse raad Camper in haar midden opnam, had deze laatste reeds prins Willem V bedankt voor het verlenen van deze functie.3

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • J. K. van der Korst

There are no affiliations available

Personalised recommendations