Advertisement

Longziekten

 • G. Wesseling
 • J. W. M. Muris
Chapter
 • 597 Downloads

Deze aandoeningen, die soms met ‘verkoudheid’ of ‘griep’ betiteld worden, doen zich regelmatig – en vaak epidemisch – voor; bij kinderen (drie- tot viermaal per jaar) vaker dan bij volwassenen (een- tot tweemaal per jaar). Bij verkoudheid of griep is er vrijwel uitsluitend sprake van een virusinfectie. Slechts een deel van de verwekkers is bekend: influenzavirussen, para-influenzavirussen, adenovirussen en rinovirussen. Zo veroorzaken rinovirusinfecties vooral ontstekingsverschijnselen van het neusslijmvlies en zij geven meestal weinig algemene ziekteverschijnselen. Adenovirusinfecties beginnen met keelpijn en neusirritatie en worden vaak vergezeld van bronchitis, terwijl koorts en algemene malaise als regel vanaf het begin aanwezig zijn. Infecties door influenzavirus uiten zich meestal door ernstige algemene symptomen (koorts, spierpijn, ‘doodziek’), terwijl lokale ziekteverschijnselen (keelpijn, hoest) op de achtergrond staan of zelfs achterwege kunnen blijven. Virale luchtweginfecties doen zich vooral voor in het najaar (vanaf september) en in het voorjaar (tot april). Zowel meteorologische (temperatuurwisselingen) als sociale (schoolgaan) omstandigheden lijken een rol te spelen.

Literatuur

 1. Balen JAM van, Verheij ThJM, Pijnenborg L, Assendelft WJJ. Samenvatting van de standaard ‘Acuut hoesten’ van het Nederlands Huisartsen Genootschap. Ned Tijdschr Geneeskd 2004;148:725–728.PubMedGoogle Scholar
 2. Broek PJ van den. Twee richtlijnen over ‘communityacquired’ pneumonie: beide belangrijk als basis voor een eigen beleid. Ned Tijdschr Geneeskd 2005;149:2492–2494.PubMedGoogle Scholar
 3. Brouwer AFJ, Roorda RJ, Brand PLP. Astmabehandeling bij kinderen: meer dan alleen ‘puffen’. Ned Tijdschr Geneeskd 2004;148:865–868.PubMedGoogle Scholar
 4. Dekhuijzen PNR, Smeele IJM, Smorenburg SM. Richtlijn over niet-medicamenteuze behandeling bij COPD. Ned Tijdschr Geneeskd 2006;150:1233–1237.PubMedGoogle Scholar
 5. Duiverman EJ, Brackel HJL, Merkus PJFM, Rottier BL, Brand PLP. Richtlijn ‘Astmabehandeling bij kinderen’ van kinderlongartsen (2e herziening). II. Medicamenteuze behandeling. Ned Tijdschr Geneeskd 2003;147:1909–1913.PubMedGoogle Scholar
 6. Duiverman EJ, Jöbsis Q , Essen-Zandvliet EEMvan, AalderenWMC van, Jongste JC de. Richtlijn ‘Astmabehandeling bij kinderen’ van kinderlongartsen (2e herziening). I. Diagnostiek en preventie. Ned Tijdschr Geneeskd 2003;147:1905–1908.PubMedGoogle Scholar
 7. Haren EHJ van, Mannes GPM. Diagnostiek en behandeling van bronchiëctasieën. Ned Tijdschr Geneeskd 2004;148:120–125.PubMedGoogle Scholar
 8. Holleman F, Endeman H, Verpalen MCPJ, Hoekstra JBL. De laatste adem. Over het wel of niet beademen van patiënten met ernstige COPD. Ned Tijdschr Geneeskd 2002;146:785–789.PubMedGoogle Scholar
 9. Lisdonk EH van de, Bosch WJHM van den. De standaard ‘Acuut hoesten’ van het Nederlands Huisartsen Genootschap; reactie vanuit de huisartsgeneeskunde. Ned Tijdschr Geneeskd 2004;148:700–702.PubMedGoogle Scholar
 10. Meerbeeck JP van, Koning CCE, Tjan-Heijnen VCG, Boekema AG, Kaandorp CJE, Burgers JS. Nietkleincellig longcarcinoom; stadiëring en behandeling. Ned Tijdschr Geneeskd 2005;149:72–77.PubMedGoogle Scholar
 11. Wijkstra PJ, Wempe JB, Bij W van der, Klinkenberg T, Hacken NHT ten, Koëter GH. Betere inspanningstolerantie bij COPD door niet-medicamenteuze behandeling. Ned Tijdschr Geneeskd 2006;150:213–217.Google Scholar

CBO-richtlijnen (www.cbo.nl)

 1. COPD, Ketenzorg, 2005.Google Scholar
 2. COPD, medicamenteuze therapie van, 2007.Google Scholar
 3. Cystic fibrosis, diagnostiek en behandeling van, 2007.Google Scholar
 4. Longcarcinoom, niet-kleincellig, 2007.Google Scholar
 5. Obstructieveslaapapneusyndroom bij volwassenen, 2007.Google Scholar
 6. Perioperatieve behandeling van de pulmonaal belaste patiënt, 2007.Google Scholar
 7. Pulmonaal belaste patiënt, perioperatieve behandeling van de, in ontwikkeling.Google Scholar
 8. Vernevelapparaten in de thuissituatie, 2003.Google Scholar
 9. Zuurstofbehandeling thuis, 2000.Google Scholar

NHG-Standaarden (http://nhg.artsennet.nl)

 1. Acuut hoesten. Verheij ThJMe.a. HuisartsWet 2003;46(9):496–506.Google Scholar
 2. Angststoornissen. Eerste herziening. Terluin B, Heest FB van, Meer K van der, Neomagus GJH, Hekman J, Aulbers LPJ, Starreveld JS, Grol MH. Huisarts Wet 2004;47(1):26–37.Google Scholar
 3. Astma bij kinderen. Bindels PJE, Van der Wouden JC, Ponsioen BP, e.a. Tweede herziening. Huisarts Wet 2006:49(8):557–572.Google Scholar
 4. COPD. Smeele IJM e.a. Huisarts Wet 2007;50(8):362–379.Google Scholar
 5. Astma bij volwassenen. Geijer RMM, et al. Huisarts Wet 2007;50(11):537–551.Google Scholar
 6. Stoppen met roken. Chavannes NH e.a. Huisarts Wet 2007;50(7):306–314Google Scholar

Buitenlandse richtlijnen

 1. Global Initiative for obstructive lung diseases, ofwel GOLD: www.goldcopd.com
 2. Global initiative for ASTHMA, ofwel GINA: www.ginasthma.org

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

 • G. Wesseling
  • 1
 • J. W. M. Muris
  • 2
 1. 1.Afdeling longziektenAcademisch Ziekenhuis MaastrichtMaastricht
 2. 2.capaciteitsgroep Huisartsgeneeskunde, onderzoeksinstituut CaphriUniversiteit MaastrichtMaastricht

Personalised recommendations