Advertisement

Analyse van onderzoeksdata, en gebruikersvriendelijke statistische software

  • Mark D. Levin
  • Ton J. Cleophas

Via Microsoft's Excel zijn statistische analyses in beperkte mate mogelijk. Zoek in MENU het item EXTRA. Hieronder is te vinden GEGEVENSANALYSE. Mocht dit ontbreken, dan moet de Analysis Toolpak gebruikt worden. Uitgevoerd kunnen worden de gepaarde en ongepaarde t-toets en de z-toets voor ongepaarde proporties. Tevens is simpele lineaire regressie mogelijk. Voor Wilcoxon, Mann-Whitney, chi-kwadraat, McNemar, multipele lineaire regressie, logistische, logranktest, Cox-regressie enzovoort is SPSS een gebruikersvriendelijk programma dat ruim toepassing vindt bij de analyses van medische research. Eenvoudige univariate tests kunnen overigens ook heel goed met een pocket calculator uitgevoerd worden. We zullen de verschillende tests bespreken aan de hand van voorbeelden en dan uitleggen hoe ze in SPSS uitgevoerd kunnen worden. We zullen steeds eerst de theoretische achtergrond van de tests beschrijven, dan de pocket-calculator-methode en ten slotte de softwaremethode met commando's.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • Mark D. Levin
  • Ton J. Cleophas
    • 1
  1. 1.Claude Bernard Universiteit van LyonLyon

Personalised recommendations