Advertisement

Spieren pp 1-36 | Cite as

Basisbegrippen

  • Florence Peterson Kendall
  • Elizabeth Kendall McCreary
  • Patricia Geise Provance
  • Mary McIntyre Rodgers
  • William Anthony Romani

De gedachte achter dit boek is dat men voortdurend terug moet naar ‘de basis’. Dit uitgangspunt is uiterst actueel in een tijd waarin behandelingen aan tijdsnormen gebonden zijn en de techniek snel voortschrijdt.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • Florence Peterson Kendall
  • Elizabeth Kendall McCreary
  • Patricia Geise Provance
  • Mary McIntyre Rodgers
  • William Anthony Romani

There are no affiliations available

Personalised recommendations