Advertisement

Werk- en organisatiegerichte interventies

  • Michiel Kompier

Het doel van dit hoofdstuk is een overzicht te bieden van preventieve maatregelen en interventies binnen arbeidsorganisaties die tot doel hebben de arbeidsmotivatie, het welbevinden en de gezondheid te verhogen en werkstress te verminderen. Hoewel werknemergerichte maatregelen niet onbesproken blijven (voor een bespreking zie hfst. 7 en 8), gaat het in dit hoofdstuk om werkgerichte maatregelen, en wel in het bijzonder om maatregelen met betrekking tot de inhoud en organisatie van het werk. Dit domein – de arbeidsinhoud inclusief de functionele en sociale contacten – wordt in de literatuur ook wel aangeduid als de psychosociale werkomgeving. Zowel aan de theoretische fundering als aan de praktische implementatie van dergelijke maatregelen wordt hier aandacht besteed.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Aanbevolen literatuur

  1. Kompier, M.A.J., & Kristensen, T.S. (2001). Organizational work stress interventions in a theoretical, methodological and practical context. In J. Dunham (Ed.), Stress in the workplace: past, present and future (pp. 164–190). Londen: Whurr.Google Scholar
  2. Semmer, N. (2003). Job stress interventions and organization of work. In J.C. Quick & L.E. Tetrick (Eds.), Handbook of occupational health psychology (pp. 325–353). Washington, DC: APA.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • Michiel Kompier

There are no affiliations available

Personalised recommendations