Advertisement

Arbeidsreïntegratie en arbeidsrehabilitatie

  • Frans Nijhuis
  • Brigitte van Lierop

Arbeidsintegratie en arbeidsreïntegratie lijken nieuwe begrippen in Nederland. Nationale commissies, staatssecretarissen en beleidsmakers beschouwen reïntegratie als hét moderne middel om het aantal arbeidsongeschikten te beperken. Alleen al tussen 1995 en 2006 zijn er in Nederland ten minste tweeduizend bedrijven opgericht die als doel hebben de arbeidsintegratie en arbeidsreïntegratie te bevorderen van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Systematisch onderzoek, wetenschappelijke kennis en praktijkervaring met betrekking tot de arbeidsintegratie en arbeidsreïntegratie bestaan buiten Nederland echter al sinds lange tijd onder de naam ‘vocational rehabilitation’.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Aanbevolen literatuur

  1. Akabas, S.H., Gates, L.B., & Galvin, D.E. (1992). Disability management: a complete system to reduce costs, increase productivity, meet employee needs and ensure legal compliance. New York: American Management Association.Google Scholar
  2. Coenen-Hanegraaf, M., Valkenburg, B., Ploeg, M., & Coenen, H. (1998). Begeleid werken: theorie en methodiek van een individuele, vraaggerichte benadering. Utrecht: Van Arkel.Google Scholar
  3. Knol, H.K. (red.) (1996). Handboek reïntegratie. Utrecht: De Tijdstroom.Google Scholar
  4. Lierop, B.A.G. van (2001). Reïntegratie na scholing: de brug tussen arbeidsongeschiktheid en arbeidsparticipatie. Den Haag: Elsevier Bedrijfsinformatie.Google Scholar
  5. Rubin, S.E., & Roessler, R.T. (1978). Foundations of the vocational rehabilitation process. Baltimore: University Park Press.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • Frans Nijhuis
  • Brigitte van Lierop

There are no affiliations available

Personalised recommendations