Advertisement

Counseling en coaching

  • Rendel de Jong

Individuele interventiemethoden zoals counseling en coaching nemen een belangrijke plaats in binnen de A&G-psychologie. Het gaat daarbij om interventies bij problemen die zich in de werksituatie voordoen of die ontstaan zijn door de werksituatie. Daarnaast gaat het bij counseling en coaching om het bevorderen van de gezondheid en het welbevinden van individuele werknemers, en om het verbeteren van hun functioneren op het werk. Zowel bij counseling als bij coaching is er sprake van een persoonlijke relatie, waarbij de counselor of coach de rol van adviseur speelt.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Aanbevolen literatuur

  1. Klink, J.J.L. van der, & Terluin, B. (red.) (2005). Psychische problemen en werk: Handboek voor een activerende begeleiding door huisarts en bedrijfsarts. Houten: Bohn Stafleu van LoghumGoogle Scholar
  2. Krijger, N.L. (1988). Persoonlijke management coaching. Praktisch Personeelsbeleid/Capita Selecta, 25, 13–50.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • Rendel de Jong

There are no affiliations available

Personalised recommendations