Advertisement

Assessment op organisatieniveau

 • Peter Janssen
 • Jan de Jonge
 • Marc van Veldhoven
Assessment van risico's in de arbeid is een verplichting die iedere organisatie wettelijk heeft. In artikel 5 van de Arbowet staat immers dat werkgevers bij het voeren van arbobeleid, in een risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE) schriftelijk de gevaren, risico's en risicobeperkende maatregelen dienen vast te leggen (zie ook hfst. 24). Deze informatie is nodig als basis voor een doeltreffend arbeidsomstandighedenbeleid. Verder bepaalt de Arbowet in artikel 3 dat de werkgever een zo goed mogelijk arbeidsomstandighedenbeleid moet voeren. Meer specifiek wordt bedoeld dat de werkgever de arbeid zodanig moet vormgeven, dat er geen nadelige invloed van uitgaat op de veiligheid en gezondheid (kortweg V&G) van werknemers, en wel als volgt:
 • V&G-risico's dienen in de eerste plaats voorkomen en beperkt te worden, en moeten bij de bron worden aangepakt;

 • werkgevers dienen de inrichting van arbeidsplaatsen, de werkmethoden en de bij de arbeid gebruikte arbeidsmiddelen alsmede de arbeidsinhoud zoveel als redelijkerwijs kan worden gevergd, aan te passen aan de eigenschappen van de werknemer;

 • ongevarieerde – zich in een kort tijdsbestek herhalende – arbeid, en arbeid waarbij het tempo op een zodanige wijze wordt beheerst dat de werknemer gehinderd wordt het tempo van de arbeid zelf te be ïnvloeden, moeten zoveel als redelijkerwijze kan worden gevergd, worden vermeden.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Aanbevolen literatuur

 1. Baart, P., Engelen, C., & Raaijmakers, T. (2004). Succesvol organiseren van werk en gezondheid. De balans van 10 jaar A&O. Amsterdam/Eindhoven: SKB/Beroepsvereniging voor A&O-deskundigen.Google Scholar
 2. Bossche, S.N.J. van den, Hupkens, C.I.H., Ree, S.J.M. de, & Smulders, P.G.W. (2006). Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2005. Methodologie en globale resultaten. Hoofddorp: TNO Kwaliteit van Leven/Arbeid.Google Scholar
 3. Houtman, I., Smulders, P., & Bossche, S. van den (2006). Arbobalans 2005. Hoofddorp: TNO Kwaliteit van Leven/Arbeid.Google Scholar
 4. Smith, M.J., Karsh, B.-T., Carayon, P., & Conway, F.T. (2003). Controlling occupational safety and health hazards. In J.C. Quick & L.E. Tetrick (Eds.), Handbook of occupational health psychology (pp. 35–68). Washington, DC: American Psychological Association.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

 • Peter Janssen
 • Jan de Jonge
 • Marc van Veldhoven

There are no affiliations available

Personalised recommendations