Advertisement

Wetgeving op het gebied van arbeid en gezondheid

 • Rob Gründemann
 • Peter Smulders
 • Jan Harmen Kwantes

Voor de wetgeving op het terrein van arbeid en gezondheid in Nederland waren de afgelopen tien tot vijftien jaar turbulent. In een relatief kort tijdsbestek is de wetgeving op het gebied van preventie, sociale zekerheid en arbeid en zorg ingrijpend gewijzigd. In dit hoofdstuk wordt in een drietal paragrafen ingegaan op de wettelijke ontwikkelingen rondom deze onderwerpen (zie box 24.1). Achtereenvolgens worden behandeld: wetgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden (par. 24.2), wetgeving rond ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid (par. 24.3) en wetgeving met betrekking tot arbeid en zorg (par. 24.4). De belangrijkste hoofdlijnen en achtergronden van de wetgeving op het betreffende terrein worden geschetst.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Aanbevolen literatuur

 1. Praktijkgids Arbeidsrecht 2006. Studenteneditie (2006). Alphen aan den Rijn: Kluwer.Google Scholar
 2. Kronenburg-Willems, E.J. (2006). Praktijkgids ziekteverzuim en reïntegratie. Alphen aan den Rijn: Kluwer.Google Scholar
 3. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (2007). Internet: www.overheid.nl.
 4. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (2007). Internet: www.arbo.nl.
 5. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (2007). Internet: www.szw.nl.
 6. Noordam, F. (2006). Hoofdzaken sociale zekerheidsrecht. Alphen aan den Rijn: Kluwer.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

 • Rob Gründemann
 • Peter Smulders
 • Jan Harmen Kwantes

There are no affiliations available

Personalised recommendations